Tŷ'r Cyffredin

Uwch Swyddog Ymgysylltiad Allgymorth ac Addysg (Cymru)

Cyflogwr:
Tŷ'r Cyffredin
Cyflog:
£30,985 y flwyddyn
Lleoliad:
Cymru
Dyddiad Cau:
25/04/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

 

Sut fath o dîm yw hwn?

Daw’r cyfle hwn yn y Tîm Addysg ac Ymgysylltiad Allgymorth, sy’n codi ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac ymgysylltiad gyda gwaith Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi drwy:

 • gynnal 650 o weithdai cymunedol y flwyddyn drwy’r DU
 • weithio mewn partneriaeth ag ystod o gymdeithasau er mwyn cyrraedd pobl a chymunedau nad ydynt yn ymgysylltu â gwleidyddiaeth.
 • adnodd ar gyfer Oedolion ag Anawsterau Dysgu sy’n cysylltu’r gymuned â gwaith Senedd y DU
 • gynnal rhaglenni allgymorth ar draws y DU gan ymwneud â 1,000 o ysgolion y flwyddyn.

Beth fyddwch yn ei wneud?

Byddwch yn hybu gwaith y Senedd mewn cymunedau ac ysgolion ar draws Cymru.

Yn y swydd gyffrous hon, byddwch yn darparu sesiynau a fydd yn rhoi gwybodaeth ac yn ysbrydoli ystod o gynulleidfaoedd mewn ysgolion a chymunedau, mewn tîm cenedlaethol arobryn. Bydd y gwaith cymunedol yn rhoi sylw’n bennaf i'r rheiny na chafodd brofiad, neu brofiad prin o waith seneddol.  

Yn ogystal, byddwch yn gyfrifol am ddarparu allgymorth i ysgolion yng Nghymru, a lleoliadau eraill ar adegau prin pan fo galw. Byddwch yn adeiladu perthynas â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol yng  Nghymru er mwyn darparu gweithdai allgymorth cymunedol.

Byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser i ffwrdd o San Steffan, ond bydd yn rhaid i chi fod yn ymwybodol o drafodaethau cyfredol seneddol. Eich cyfrifoldeb chi fydd trefnu a rheoli eich amser i fwrdd o San Steffan, gyda chefnogaeth eich tîm.

Bydd y swyddog yn darparu sesiynau yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn gyfrifol am oruchwylio’r defnydd a gynigir gan y Senedd o’r iaith Gymraeg, yn narpariaeth y gweithdai i ysgolion, colegau a grwpiau oedolion, ac wrth ddrafftio deunyddiau cyfrwng-Cymraeg. Disgwylir eich bod yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Beth ydyn ni’n disgwyl oddi wrthych?

 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno llafar rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda disgyblion ac ieuenctid ysgol 7-18 oed ac uwch ar bob lefel, gan gyflwyno cysyniadau cymhleth yn glir ac yn awdurdodol. Sgiliau cyfathrebu ar raddfa uchel iawn yn y Gymaeg a’r Saesneg er mwyn hybu a marchnata’r gwasanaethau allgymorth i gynulleidfaoedd hen a newydd.
 • Dealltwriaeth dda o anghenion Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru a phrofiad diweddar o weithio gydag ysgolion neu o weithio gyda myfyrwyr oed cynradd neu uwchradd.
 • Sgiliau rheoli rhanddeiliaid o safon uchel, profiad cydnabyddiedig o sefydlu a chynnal perthnasau gwaith gyda chyrff a rhwydweithiau y trydydd-sector, cymdeithasau sy’n ymgyrchu, a grwpiau cymunedol.
 • Sgiliau trefniannol a rheoli-amser effeithiol er mwyn cyrraedd targedau cytunedig, blaenoriaethu effeithiol a’r gallu i gadw at amserlenni tynn, ac i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm tra’n sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysedd.
 • Profiad o sefydlu prosiectau a/neu wasanaethau a gallu cydnabyddiedig i adolygu ac addasu yn ôl profiad o’r gwaith.

Sut i wneud cais

 • Hoffem i chi gyflwyno’ch cais ar-lein drwy borth Tŷ’r Cyffredin.Yn eich cais, nodwch, os gwelwch yn dda enghreifftiau o sut y cyflawnwch feini prawf 1 – 5 y swydd ddisgrifiad. Ceir mwy o wybodaeth a meini prawf llawn yn y ddolen isod :


 • Gwefan: