S4C

Comisiynydd Plant a Dysgwyr

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
19/04/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Fel un o dîm Comisiynu S4C byddwch yn cyd-weithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cynnwys Creadigol i weithredu strategaeth cynnwys aml-lwyfan y sianel.

Bydd gennych gyfrifoldeb arbennig dros gomisiynu a goruchwylio darpariaeth plant a dysgwyr S4C. Byddwch yn gyfrifol am gynllunio, esblygu a gweithredu strategaeth eich genre ar draws holl lwyfannau darlledu a chyhoeddi cynnwys S4C.

Byddwch yn ddolen gyswllt allweddol, adeiladol a blaenweithgar gyda’r sector gynhyrchu annibynnol. Byddwch yn atebol yn y lle cyntaf i’r Cyfarwyddwr Cynnwys Creadigol.

Manylion Eraill

Lleoliad:
Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes. Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog:
Yn unol â phrofiad

Cytundeb:
5 mlynedd

Oriau gwaith:
35 ¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf:
6 mis

Gwyliau:
Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn:
Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth
Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol. Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.

 

Sut i wneud cais

  • Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 y prynhawn ar Ddydd Llun 19 Ebrill 2021 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3E

  • Gwefan: