S4C

Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
i'w drafod
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
17/05/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae S4C yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus annibynnol sydd wedi ei sefydlu drwy statud. Mae’n darparu gwasanaeth cyfryngau Cymraeg unigryw ar deledu ac ar-lein i wylwyr yng Nghymru, ledled y DU ac yn gynyddol i gynulleidfa ryngwladol.

Mae S4C yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd sy’n cynnwys aelodau anweithredol a gweithredol. Y Bwrdd sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau S4C, yn atebol am wariant arian cyhoeddus, am benodi’r Prif Weithredwr a’r Ysgrifennydd, ac am sicrhau trefniadau effeithiol ar gyfer darganfod barn gwylwyr.

Mae’r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori’r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiad priodol ac effeithiol ar holl waith y corff. Bydd gennych ran allweddol i’w chwarae wrth sicrhau perthynas gydweithredol ac effeithiol rhwng y Bwrdd a’r Tîm Rheoli o ddydd i ddydd. Bydd gennych allu dadansoddol cryf, llygad am fanylder a’r gallu i weithio’n gyflym ac effeithiol wrth flaenoriaethu. Mi fydd profiad o weithio gyda Bwrdd a rhanddeiliaid yn ddymunol.

Dyma gyfle unigryw i chwarae rhan allweddol yng ngwaith S4C yn ystod cyfnod llawn her yn hanes darlledu a’r iaith Gymraeg.

Manylion eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: I’w drafod

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: 6 mis.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%. 

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn

Sut i wneud cais

 • Ceisiadau

  Dylid anfon ceisiadau erbyn 17.00 y prynhawn ar ddydd Llun 17 Mai 2021 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

  Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar unrhyw sail anghyfreithlon, gan gynnwys rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif. Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Canolfan S4C yr Egin,
  Heol y Coleg,
  Caerfyrddin
  SA31 3E

 • Gwefan: