Mind

Cynorthwyydd Gweithredol i Gyfarwyddwr Mind Cymru

Cyflogwr:
Mind
Cyflog:
yn dechrau ar £27,286 + a Phwysoliad Lleoliad
Lleoliad:
Caerdydd / gweithio gartref
Dyddiad Cau:
18/06/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o Gontract: Cyfnod Penodol yn ystod Absenoldeb Mamolaeth tan ddiwedd Chwefror 2022 (dechrau ar unwaith)

Caerdydd (Cymysgedd hybrid o weithio gartref ac amser yn Swyddfa Caerdydd)

Pwrpas Mind Cymru yw arwain gwaith Mind yng Nghymru a sicrhau bod ein heffaith yn gadarn yng Nghymru a Lloegr. Mae gan Mind strwythur ffederal o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau Mind yn Lleol, ac mae 20 ohonyn nhw yng Nghymru.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Mind Cymru am gyfnod penodol yn ystod absenoldeb mamolaeth fel Cynorthwyydd Gweithredol i Gyfarwyddwr Mind Cymru, gyda chyfrifoldeb dros redeg swyddfa’r Cyfarwyddwr yn effeithiol, rheoli dyddiaduron a chyfarfodydd allweddol a chydlynu sesiynau briffio ar feysydd polisi allweddol.

Byddwch chi’n rheoli amserlen brysur sy’n cynnwys cydlynu gweithgareddau corfforaethol a gweithgareddau eraill ar draws y sefydliad, a bydd gennych chi’r sgiliau rhyngbersonol a’r sgiliau trefnu sydd eu hangen i wneud hyn yn broffesiynol ac yn unol â gwerthoedd Mind.

Gyda phrofiad amlwg mewn swydd weinyddol, cynorthwyydd personol neu gynghorydd lefel uchel, bydd gennych chi sgiliau ysgrifenedig ardderchog (mae Saesneg a Chymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol), yn ogystal â sgiliau cyfathrebu cyffredinol, yn enwedig y gallu i gyfathrebu’n glir ac yn gryno ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Mae’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun heb oruchwyliaeth ddyddiol a gallu blaenoriaethu gwaith yn effeithiol a rheoli nifer o dasgau ar draws sefydliad cymhleth yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau 18 Mehefin 2021

Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, mae’n debyg mai cymysgedd hybrid o weithio gartref ac amser yn swyddfa Mind Cymru fydd y swydd hon.

Mae Mind wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac mae ceisiadau yn cael eu hannog gan unigolion waeth beth yw eu hoed, anabledd, rhy, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Mae Mind yn cadw’r hawl i gau’r cyfnod ymgeisio’n gynnar os byddwn yn cael llawer iawn o ymgeiswyr cryf – felly rydym yn eich annog i gyflwyno eich cais yn gynnar.

Edrychwch ar y Disgrifiad Swydd wrth gwblhau eich cais gan y bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fer yn seiliedig ar i ba raddau maen nhw’n bodloni’r meini prawf

 

Sut i wneud cais