Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (yr Iaith Gymraeg)

Cyflogwr:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyflog:
£20,092 - £22,183 (pro rata)
Lleoliad:
Merthyr Tudful - Canolfan Dinesig (posib gweithio o gartref neu yn safleoedd eraill CBSMT)
Dyddiad Cau:
22/06/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

RE - 995

Disgrifiad:

Pwrpas y Swydd:

Hyrwyddo a chynorthwyo argaeledd y gwasanaeth digidol drwy gynnig cyngor addas. Gallai hyn gynnwys darpariaeth drwy nifer o sianeli gwahanol ac o bosib, gweithio o’r cartref.

Darparu pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer holl wasanaethau’r Cyngor ar gyfer y cyhoedd a chwsmeriaid eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, gan gynnwys y Gwasanaeth Gwifren Achub Bywyd (Lifeline) ‘Tawelwch Meddwl.’

Ymdrin ag ymholiadau (yn y Gymraeg a’r Saesneg) drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor, cyfeirio at wybodaeth ac atgyfeirio pan fydd angen ar gyfer asesiadau pellach, ar draws amrywiaeth o sianeli cyfathrebu gan gynnwys ar y ffôn, wyneb yn wyneb ac yn electronig / digidol.

Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid drwy gynorthwyo â chydymffurfiaeth Safonau'r Iaith Gymraeg.

Prif Dasgau:

1. Sicrhau fod safonau uchaf gwasanaethau cwsmeriaid, fel y diffinnir gan CBS Merthyr Tudful yn cael eu cynnal wrth ymdrin â chwsmeriaid.
2. Bod yn gynrychiolydd gweladwy o’r Cyngor gan wisgo iwnifform addas.
3. Hyrwyddo a chefnogi’r gwasanaeth digidol a chynnig cyngor addas i alluogi cwsmeriaid i fod yn hunan-ddibynnol.
4. Sicrhau fod cwsmeriaid yn cael eu cyfeirio at y gwasanaethau ar-lein cywir neu eu trosglwyddo i adrannau neu asiantaethau, yn unol â gweithdrefnau y cytunwyd arnynt.
5. Cyfrannu’n weithredol at symud cwsmeriaid o gyswllt wyneb yn wyneb i gyswllt ar y ffôn, electronig ac ar y we fel rhan o’r Rhaglen Newid i Gwsmeriaid.
6. Defnyddio gwefan y Cyngor, y Fewnrwyd a’r gronfa ddata wybodaeth a meddalwedd eraill er mwy cyflawni’r amcanion hyn.
7. Darparu gwybodaeth a chyngor cywir a chyson i’r cyhoedd drwy ddefnyddio amrywiaeth o sianeli cyfathrebu gan gynnwys y ffôn, e-bost neu wyneb yn wyneb. Gwneud apwyntiadau pan fydd angen gwneud hynny.
8. Bod yn ymwybodol o bolisïau perthnasol, gweithdrefnau a’r ddeddfwriaeth angenrheidiol er mwyn cyflawni cyfrifoldebau’r swydd.
9. Sicrhau fod y nifer uchaf o ymholiadau a cheisiadau ar gyfer gwasanaeth yn cael eu cyflawni ymhob cyfarwyddiaeth, ar y pwynt cyswllt cyntaf. Cynorthwyo’r cyhoedd, ar sail un i un lle y mae hynny’n addas gan gynorthwyo â systemau ar y we a darparu gwasanaeth croesawu yn y dderbynfa er mwyn rheoli’r galw am y gwasanaeth.
10. Cofnodi manylion pob trafodiad â chwsmeriaid yn gywir gan ddefnyddio’r feddalwedd berthnasol.
11. Defnyddio amrywiaeth eang o systemau TG er mwyn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd.
12. Rheoli disgwyliadau cwsmeriaid o ran darpariaeth y gwasanaeth er mwyn sicrhau bodlonrwydd.
13. Sicrhau datrysiad effeithiol i anghydfodau drwy ymddwyn fel ‘Eiriolwr y Cwsmer’ os nad yw gwasanaethau’n cael eu darparu, yn unol ag amserlenni neu weithdrefnau gan ddefnyddio ac arddangos Gwerthoedd Craidd y Cyngor.
14. Sicrhau fod gwybodaeth o bob un o Wasanaethau’r Cyngor a’u gweithdrefnau safonau gweithredu yn cael eu diweddaru a’u dilyn.
15. Derbyn taliadau mewn arian / cerdyn debyd/credyd gan gwsmeriaid ar gyfer gwasanaethau a chyfleustodau a ddarperir gan y Cyngor.
16. Ymdrin â materion sydd yn ymwneud â diffygion yn y gwasanaeth â’r rheolwr llinell a/neu drwy’r sianeli priodol.
17. Cyfranogi mewn sesiynau hyfforddi dynodedig, gweithdai ac ati sydd eu hangen er mwyn cyflawni’r swydd a gwella perfformiad sy’n berthnasol i ofynion y gwasanaeth, yn unol â ffyrdd newydd o weithio.
18. Cynorthwyo deilliannau ac amcanion y sefydliad, yr adran a chydweithwyr drwy gydymffurfio â chyfrifoldebau a shifftiau dynodedig gan fod yn brydlon a’r gallu i weithio’n hyblyg.
19. Paratoi, mynychu a chyfranogi mewn cyfarfodydd dyddiol, wythnosol, misol a chyfarfodydd datblygiad gyrfa ac adolygu perfformiad.
20. Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheoliadau Ariannol y Cyngor, Archebion Sefydlog, Polisïau a Gweithdrefnau.
21. Gweithredu egwyddorion Polisi Cyfle Cyfartal y Cyngor wrth ymwneud â’r swyddogaethau uchod.
22. Dealltwriaeth dda o broblemau cydraddoldeb a sut mae hyn yn berthnasol i’r amgylchedd gwaith.
23. Cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch / polisïau a gweithdrefnau perthnasol y Cyngor a chymryd gofal rhesymol o iechyd a diogelwch yr hunan ac eraill a allai gael eu heffeithio gan eich gweithredoedd / anweithrediadau.
24. Adrodd yn ôl, heb oedi unrhyw bryderon ynghylch diogelu i’r swyddog diogelu perthnasol.
25. Gweithredu unrhyw gyfrifoldebau a swyddogaethau sydd yn gymesur â graddfa’r swydd ac yn unol â nodwedd gyffredinol y swydd sydd yn rhesymol i’w disgwyl.

Am drafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â: Rebecca Delaney Rhif Ffôn: 01685 725000

Sut i wneud cais

 • Gwnewch gais ar-lein - www.merthyr.gov.uk
  I gael ffurflen gais ffoniwch 01685 725199.

  Dychwelwch eich ffurflen erbyn 22/6/2021 i’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan Ddinesig, Stryd Y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN. Ebost: Human.ResourcesAdmin@merthyr.gov.uk

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn annog ceisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg. Gellir cyflwyno ffurflenni cais yn y Gymraeg a ni chaiff unrhyw gais a gaiff ei gwblhau yn y Gymraeg ei drin yn llai ffafriol mewn unrhyw ffordd na’r rheini a gyflwynir yn Saesneg. Mae’n rhaid i bob gweithiwr, wrth gyflawni eu cyfrifoldebau personol a sefydliadol, gydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data, y Polisi Diogelu Gwybodaeth a’r polisïau gweithredol perthnasol eraill. Ni ddylid datgelu unrhyw fater cyfrinachol wrth berson di-awdurdod neu drydydd parti ar unrhyw achlysur naill ai yn ystod eich cyflogaeth neu wedi i chi adael y swydd. Yr unig eithriadau yw pan fo disgwyl i chi wneud hynny dan eich amodau gwaith neu pan fo’n ofynnol gan y gyfraith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, neu’r ddau. Fe all dorri cyfrinachedd arwain at gamau disgyblu.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Canolfan Ddinesig
  Stryd y Castell
  Merthyr Tudful
  CF47 8AN

 • e-bost:
 • Gwefan: