Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Swyddog Cyfathrebiadau, Atynnu ac Ymgysylltu

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£24,982 - £27,041
Lleoliad:
Llantrisant, Pontyclun
Dyddiad Cau:
24/06/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

503104

Disgrifiad:

GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU, CYFARWYDDIAETH GWASANAETHAU CORFFORAETHOL

AIL-HYSBYSEBWYD - Swyddog Cyfathrebiadau, Atynnu ac Ymgysylltu

37 AWR YR WYTHNOS
CYFEIRNOD: 503104
GRADD 8 - CYFLOG: £24,982 - £27,041 (A fyddech gystal â nodi fod pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd)

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n chwilio am weithiwr cyfathrebiadau ac ymgysylltu ymroddedig a chreadigol i ymuno â'u Tîm Y Wasg a Chyfathrebiadau prysur a leolir yn eu Pencadlys yn Llantrisant. Mae cyfathrebu ac ymgysylltu ill dau'n chwarae rôl gritigol o fewn cenhadaeth y Gwasanaeth i ‘gadw De Cymru'n ddiogel wrth leihau risg’. Bydd deilydd y swydd yn gweithio ar draws pob agwedd o gyfathrebu ac ymgysylltu, yn cynhyrchu datrysiadau arloesol wrth drefnu a hwyluso gweithgareddau ymgysylltu a chyfathrebiadau mewnol ac allanol. Bydd hyn yn cynnwys rheoli ymgyrchoedd, cysylltu â'r wasg, hwyluso a chydlynu digwyddiadau ymgysylltu lleol ac ar raddfa fawr.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar sgiliau ysgrifennu cryf a'r gallu i ychwanegu dawn greadigol i'n cynnwys a gynhyrchwyd yn fewnol, gan gynnwys diwgyddiadau a gweithgareddau sy'n ymwneud â recriwti, lleihau risg ac enw da'r Gwasanaeth. Bydd y swydd yn gofyn am weithio'n gydweithredol ag ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid ar draws 10 o Awdurdodau Unedol gan ddefnyddio amrediad o ddulliau i sbarduno Strategaeth Gyfathrebiadau ac Ymgysylltu'r Gwasanaeth yn rhagweithiol.

O fewn y rôl amrywiol hon, ni fydd un diwrnod yr un peth gyda therfynau amser cystadleuol, felly bydd angen i'r ysmgeisydd llwyddiannus fod yn effeithlon, yn drefnus a hyderus wrth weithio'n annibynnol. Yn ogystal â bod yn gallu defnyddio eich dyfeisgarwch a datblygu syniadau newyddd, mae'r Gwasanaeth yn chwilio am aelod tîm fydd yn mwynhau gweithio'n gydweithredol. Mae'r gallu i deithio'n hanfodol ar gyfer y swydd hon, gan fydd y rôl yn gofyn am ymgysylltu ag adrannau mewnol ar draws ein Gorsafoedd a'n safleoedd o fewn De Cymru gan gynnwys partneriaid allanol a rhanddeiliaid allweddol.

Oes diddordeb gennych? Ymunwch â ni ac ymgeisiwch nawr.


Sut i wneud cais


 • Mae croeso i ymgeiswyr sydd wedi ymgeisio ar gyfer y rôl hon yn flaenorol wneud hynny eto, ond sylwch ar y newidiadau i'r Fanyleb Person. Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Swydd-Ddisgrifiad o'n gwefan www.decymru-tan.gov.uk. Dylid danfon ffurflenni cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, CF72 8LX neu drwy law e-bost at personél@decymru-tan.gov.uk.

  Y dyddiad Cau ar gyfer ffurflenni cais yw Dydd Iau 24ain Mehefin am 12:00 canol dydd. Nodwch nad ydym yn derbyn ffurflenni CV. Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith â'r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. A fyddech cystal â nodi fod pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd. Mae GTADC yn credu fod gwir werth mewn cael gweithlu amrywiol ac rydym am fod yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  Parc Busnes Forest View
  Llantrisant
  CF72 8LX

 • e-bost:
 • Gwefan: