Gyrfa Cymru

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Cyflogwr:
Gyrfa Cymru
Cyflog:
£42,220
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
28/07/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae gan y Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu rôl allweddol o ran rheoli a datblygu swyddogaeth marchnata, cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus y cwmni drwy raglen barhaus o weithgarwch marchnata a chyfathrebu sydd wedi'i chynllunio i ddarparu profiadau rhagorol i gwsmeriaid, gwella proffil cyhoeddus Gyrfa Cymru, codi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau amrywiol y mae'n eu darparu i bobl ifanc ac oedolion ledled Cymru ac annog pobl ledled Cymru i fanteisio ar y gwasanaethau.

Gan arwain tîm, mae'r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu yn gyfrifol am gyflwyno'n llwyddiannus rhaglen gynhwysfawr sydd wedi'i chynllunio'n dda o ymgyrchoedd marchnata effaith uchel, marchnata digidol, cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu a gweithgarwch materion cyhoeddus, gan gyfleu negeseuon allweddol am y sefydliad drwy ymgysylltu'n effeithiol â'i gynulleidfaoedd targed amrywiol drwy amrywiaeth o sianeli marchnata a chyfathrebu a sicrhau cysondeb o ran brandio a chynnwys creadigol ar draws pob platfform.

I fod yn addas ar gyfer y swydd hon, rhaid i chi fod wedi eich addysgu i safon gradd neu gyfwerth mewn disgyblaeth berthnasol a bod gennych brofiad sylweddol o reoli. Dylech fod â phrofiad amlwg o reoli pob gweithgarwch sy’n berthnasol i gysylltiadau cyhoeddus, marchnata ac ymgyrchoedd, cyfathrebu, materion cyhoeddus ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, marchnata digidol a'r cyfryngau cymdeithasol, brandio, hysbysebu a digwyddiadau. Bydd disgwyl i chi reoli contractau sydd yn nwylo asiantaethau allanol a meithrin perthynas effeithiol yn fewnol ac yn allanol er mwyn gwella profiad y cwsmer. Bydd gofyn i chi fonitro cyllidebau a pherfformiad yn ofalus yn ogystal â'r strategaeth farchnata a chyfathrebu a'r cynllun ymgyrchu er mwyn gwella proffil y cwmni yn effeithiol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Sut i wneud cais

  • Mae'r disgrifiad swydd llawn, y ffurflen gais a'r ffurflenni Asesu'r Gymraeg ar gael yn Gweithio i ni | Gyrfa Cymru (gov.wales)

    Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau i ad@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 9am ar 28/07/2021. Sylwch nad ydym yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

    Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg. Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a statws trawsryweddol, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu gyfeiriadedd rhywiol.

    Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy'n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy'n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae'r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda'r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal drwy'r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i'r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.


  • e-bost:
  • Gwefan: