Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Ymgynghorydd Iechyd a Ffitrwydd

Cyflogwr:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£27,741 - £29,577
Lleoliad:
Pontyclun, Rhondda Cynon Tâf
Dyddiad Cau:
27/07/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

502423

Disgrifiad:

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn penodi Cynghorydd Iechyd a Ffitrwydd i ymuno â'n Huned Iechyd Galwedigaethol ym Mhont-y-clun.

Byddwch chi'n cynorthwyo'r Uwch Gynghorydd Iechyd a Ffitrwydd i ddarparu gwasanaeth iechyd a ffitrwydd proffesiynol o ansawdd dda.

Byddwch chi'n cael cyfle i weithio'n agos gyda'r Uwch Gynghorydd Iechyd a Ffitrwydd, Meddygon Iechyd Galwedigaethol, Nyrsys Iechyd Galwedigaethol, tîm gweinyddol a darparwyr allanol gwasanaethau iechyd a ffitrwydd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd Baglor mewn pwnc sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth chwaraeon / ymarfer corff a oedd yn cynnwys astudio ffisioleg ymarfer corff a phrofi.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol.

Sut i wneud cais

 • Gellir canfod mwy o fanylion mewn perthynas â'r swydd hon o fewn y Swydd-Ddisgrifiad a'r Fanyleb Person.

  I gael mwy o wybodaeth, mae croeso i gysylltu â Gareth Green, Uwch Gynghorydd Iechyd a Ffitrwydd - Iechyd Galwedigaethol: g-green@decymru.tan.gov.uk neu ffonio 01443 232365.

  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: y 27ain Orffennaf 2021 am 12:00 ganol dydd.

  Gellir lawr lwytho pecyn cais gan gynnwys y Fanyleb Person a'r Swydd-Ddisgrifiad o Adran Swyddi Cyfredol Gwefan Gwasanaeth Tân & Achub De Cymru: www.decymru-tan.gov.uk.

  Dylid danfon ffurflenni cais gorffenedig at: personel@decymru-tan.gov.uk

  Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith â'r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. Mae GTADC yn credu fod gwir werth mewn cael gweithlu amrywiol ac rydym am fod yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, RCT, CF72 8LX

 • e-bost:
 • Gwefan: