Urdd

Rheolwr Rhaglen Gwaith Ieuenctid (Prentisiaethau)

Cyflogwr:
Urdd
Cyflog:
£31,140 (Pwynt 1) - £35,364 (Pwynt 4)
Lleoliad:
Ystyriwn geisiadau o ardraws Gymru
Dyddiad Cau:
09/08/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 6: £31,140 (Pwynt 1) - £35,364 (Pwynt 4)

Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o ardraws Gymru

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw meithrin gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Y Swydd

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, phrofiadol a gymwys i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Rheolwr Rhaglen Gwaith Ieuenctid.

Prif bwrpas y swydd:

Prif bwrpas y swydd hon yw arwain ar y rhaglen gwaith ieuenctid i Adran Prentisiaethau’r Urdd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am holl agweddau’r rhaglen gwaith ieuenctid gan gynnwys, sicrhau ansawdd a rheoli tiwtoriaid / aseswyr y cynlluniau.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau: 

1. Rheoli yr aseswyr / tiwtoriaid gwaith ieuenctid, a’i arwain drwy ein cynllun datblygu parhaus i sicrhau rhaglennu dysgu o’r ansawdd uchaf.
2. Arwain ar ddatblygiad y rhaglen prentisiaethau gwaith ieuenctid, drwy adeiladu rhaglen hyblyg a datblygu tîm addysgu effeithiol.
3. Mynychu cyfarfodydd arfer da a rhannu wybodaeth y sector ar rhan yr Adran Prentisiaethau.
4. Cyfrifoldeb cyffredinol am ansawdd y ddarpariaeth a gwella ansawdd cyffredinol y rhaglennu dysgu gwaith ieuenctid.
5. Gweithredu fel Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol ar gyfer y rhaglennu gwaith ieuenctid.
6. Mentora aseswyr, ble’n briodol, i gyrraedd y safon a disgwylir.
7. Cyfrifoldeb cyffredinol am sicrhau bod dysgwyr yn llwyddo cwblhau’r rhaglen dysgu mewn da bryd.
8. Sicrhau cydymffurfiaeth, ansawdd a chysondeb asesu.
9. Paratoi cynlluniau samplu a chynllunio gwaith sicrhau ansawdd.
10. Arwain cyfarfodydd safoni, cofnodi a chreu cynlluniau gweithredu ar gyfer y rhaglen gwaith ieuenctid.
11. Paratoi at ymweliadau gan gyrff gwobrau a swyddogion sicrhau ansawdd allanol a gweithredu a’r unrhyw dargedau a osodwyd
12. Cynnal arsylwadau ansawdd ar aseswyr a thiwtoriaid a rhoi cynlluniau gwella mewn lle ble bod angen.
13. Adrodd yn fisol at y Pennaeth Prentisiaethau, ynglŷn â chynnydd dysgwyr, anghenion hyfforddi a statws gwiriadau sicrhau ansawdd.
14. Gweithredu mewn modd sydd yn hybu lles, iechyd meddwl a corfforol iach a datblygiad proffesiynol dysgwyr ac aseswyr.

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Rheolwr Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau). catrindavis@urdd.org gary@urdd.org

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael ei wirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)

Sut i wneud cais

 • Rhagor o wybodaeth a ffurflen gais trwy'r ddolen isod.

  Danfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at:  swyddi@urdd.org

   

  Dyddiad Cau – 09/08/2021

  Dyddiad Cyfweld – I’w gadarnhau

   

   

  Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.


 • e-bost:
 • Gwefan: