Urdd

Cydlynydd Prosiect Mudiad Meithrin a Iechyd a Diogelwch

Cyflogwr:
Urdd
Cyflog:
gweler isod
Lleoliad:
Hyblyg
Dyddiad Cau:
26/07/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa G4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401(Pwynt 4) (heb gymhwyster NEEBOSH neu gyfwerth)*
Graddfa G5 £27,675 (Pwynt 1) - £30,832 (Pwynt 4) (gyda cymhwyster NEEBOSH neu gyfwerth)
* Bydd posibilrwydd i’r ymgeisydd llwyddiannus i dderbyn yr hyfforddiant perthnasol i weithio tuag at y cymhwyster)

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw meithrin gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

https://www.urdd.cymru/cy/prentisiaethau/

Y Swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Swyddog Prosiect Prentisiaethau i weithio’n benodol ar Brosiect Prentisiaeth yr Urdd gyda Mudiad Meithrin.

Prif bwrpas y swydd:

- Cydlynu pob elfen o brosiect Prentisiaethau’r Urdd gyda’r Mudiad Meithrin yn ogystal â dyletswyddau cydlynu pellach o fewn yr Adran Prentisiaethau.

Prif ddyletswyddau:

- Cydlynu a gweithredu cofrestru prentisiaid newydd a chwblhau gwaith papur cychwyn/cwblhau prentisiaeth ar gyfer prosiect prentisiaethau Mudiad Meithrin.
- Cydlynu cytundebau o waith sydd yn dod gan Coleg Gwyr, gan gynnwys rhannu gwybodaeth gyda’r Rheolwr Hwb Sgiliau Hanfodol a cwblhau ymweliadau iechyd a diogelwch. (Rhaglen Gofal Plant a Sgiliau Hanfodol yn unig.)
- Bod yn gyfrifol am wiriadau iechyd a diogelwch yr Adran Brentisiaeth ar draws pob rhaglen dysgu, gan gynnwys ymweld a phob safle a leoli’r prentis.
- Cwblhau’r holl ddogfennaeth iechyd a diogelwch briodol, yn unol a chanllawiau Llywodraeth Cymru.
- Cynnal ymweliadau neu gwiriadau pellach, ble osodwyd cynllun gweithredu / gwella.
- Cydlynu’r proses cychwyn ac anwytho prentis gyda’r Mudiad Meithrin.
- Ymgynghori cyflogwyr a chasglu a phrosesu tystiolaeth cydymffurfiaeth
- Prosesu adolygiadau a chyfrifoldeb am wirio gyda'r Mudiad Meithrin unrhyw adolygiadau hwyr.
- Cofrestri dysgwyr gydag ACW o fewn 12 wythnos o’r dyddiad cychwyn
- Cyfathrebu anghenion Sgiliau Hanfodol prentisiaid Mudiad Meithrin gyda’r Rheolwr Hwb Sgiliau Hanfodol a’r Cydlynydd Data, Cydymffurfiaeth a Marchnata.
- Cynnal system ffeiliau dysgwyr
- Hyfforddi staff y Mudiad Meithrin yn gyson ar sut i gwblhau gwaith papur yr Adran yn gywir ac i sicrhau cydymffurfiaeth
- Cynnal dyletswyddau gweinyddol eraill yn ôl y galw o fewn yr Adran Prentisiaethau.
- Cydlynu prosesau a gwiriadau iechyd a diogelwch Swyddfa Llanisien.
- Cyfrannu at adroddiadau i Lywodraeth Cymru, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac unrhyw rhanddeiliaid allanol eraill.

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Rheolwr Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar 07966 403 394 neu catrindavis@urdd.org / gary@urdd.org

Sut i wneud cais

 • Rhagor o wybodaeth a ffurflen gais trwy'r ddolen isod.

  Danfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at:  swyddi@urdd.org

   

  Dyddiad Cau – 26/07/2021

  Dyddiad Cyfweld – I’w gadarnhau

   

   

  Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.


 • e-bost:
 • Gwefan: