Urdd

Swyddog Gweinyddol Data

Cyflogwr:
Urdd
Cyflog:
£21,463 (Pwynt 1) - £23,997 (Pwynt 4)
Lleoliad:
Swyddfa’r Urdd, Llanisien, Caerdydd
Dyddiad Cau:
26/07/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: G3 £21,463 (Pwynt 1) - £23,997 (Pwynt 4)

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw meithrin gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

https://www.urdd.cymru/cy/prentisiaethau/

Y Swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Swyddog Gweinyddol Data.

Prif bwrpas y swydd:

Pwrpas y swydd i’w i cadw holl systemau data Adran Prentisiaethau’r Urdd yn ddiweddar. Bydd elfennau o mewnbynnu, diweddaru a gwirio data.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cynorthwyo gyda’r proses o arwyddo prentis i’r cynllun, a phrosesi gwaith papur cwblhau.

Prif ddyletswyddau:

Gwaith Gweinyddol:
- Cynnal sesiynau cofrestri ar lein gyda phrentisied, drwy ddefnyddio system ddigidol
- Prosesi waith papur cychwyn a gorffen prentisiaethau
- Casglu a phrosesi dystiolaeth cydymffurfiaeth
- Cofrestri dysgwyr ar system Maytas yn brydlon
- Prosesi adolygiadau
- Cofrestri dysgwyr gyda chyrff gwobrwyo a gydag ACW.
- Prosesi hawliau am dystysgrifau o fewn y cyfnod 8 wythnos, eu cofnodi a’i hanfon at ddysgwyr.
- Mewnbynnu tystysgrifau i system Maytas
- Cynnal system ffeilio electronig a chopïau caled yn ôl rheoliadau’r cyrff gwobrwyo a Llywodraeth Cymru
- Cynnal system ffeiliau dysgwyr
- Cofnodi hyfforddiant staff a diweddaru rhestrau staff gydag ACT a’r cyrff gwobrwyo
- Cynorthwyo gyda gwirio data
- Cynorthwyo gyda rhediad swyddfa Llanisien
- Mewnbynnu data i’r systemau Smart Assessor a OneFile

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Rheolwr Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau)   gary@urdd.org /  catrindavis@urdd.org

Sut i wneud cais

 • Rhagor o wybodaeth a ffurflen gais trwy'r ddolen isod.

  Danfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at:  swyddi@urdd.org

   

  Dyddiad Cau – 26/07/2021

  Dyddiad Cyfweld – I’w gadarnhau

   

   

  Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.


 • e-bost:
 • Gwefan: