S4C

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
25/08/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae cyfrifon Facebook, Twitter, Instagram a YouTube S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg sy’n cyrraedd y mwyaf o bobl bob wythnos ac mae’r cynnwys yn cael eu gweld bron i hanner miliwn o weithiau bob dydd ar gyfartaledd. Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i greu cynnwys gorau Cymru a’r iaith Gymraeg ac i berchnogi cyfrifon cyfryngau cymdeithasol S4C.

Gyda’r cyfryngau cymdeithasol yn rhan ganolog o fywyd nifer fawr iawn o bobl yng Nghymru, mae cyfle wedi codi i chwarae rhan allweddol yn strategaeth ddigidol S4C. Mae’r ffordd yr ydym yn ymwneud â chynnwys yn newid ac mae S4C wrthi’n ymateb i’r newid hwnnw gyda ffocws ar ddatblygu cynnwys digidol, traws-lwyfannol gwreiddiol yn ogystal â chynnwys sydd yn cyd-fynd â rhaglenni a chyfresi teledu llinol S4C.

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifad llawn.

Manylion eraill

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes. Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35 ¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Sut i wneud cais

 • Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher 25 Awst 2021 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

  Nid ydym yn derbyn CV.

  Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth: Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol. Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Canolfan S4C yr Egin,
  Heol y Coleg,
  Caerfyrddin
  SA31 3E

 • Gwefan: