TAAS

Oedolion Priodol

Cyflogwr:
TAAS
Cyflog:
£10 yr awr: 8yb-hanner nos £17.50 yr awr: hanner nos-8yb
Lleoliad:
Gogledd Cymru
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
23/10/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Oedolion Priodol yn ofynnol yng Ngogledd Cymru. Bydd angen fod yn rhugl, dwyieithog yn y Gymraeg/Saesneg.

Bydd y Prif ystafelloed ddalfa yn:

Caernarfon
St Asaph
Wrecsam

Efallai bydd presonoldeb eu angen yn:

Dolgellau
Y Wyddgrug
Bae Colwyn
Caergybi
Gorsafoedd ad hoc eraill, yn ol yr angen.

Mae Oedolion Priodol yn darparu cefnogaeth annibynnol i’r rheini, yn bennaf yng nghadw’r heddlu, sydd mewn perygl/oedolion agored i niwed. Yn Achlysurol, carcharorion ifanc, yn oed 10-17 blwydd oed tu allan i oriau swyddfa. Bydd hwn yn contract dim oriau i ddarparu cefnogaeth 24/7 yn ol yr angen.

Eich rôl yn bennaf fydd sicrhau lles y person sy’n cael ei gadw, cynnig cyngor (ddim yn gyfreithiol), hwyluso cyfarthrebu a sicrhau bod y weithdrefn gyfweld yn cael ei chynnal yn deg.

Byddwch hefyd yn sicrhau bod hawliau yn cael eu deall a’u gwarchod, gan sicrhau felly bod y sawl sy’n cael eu cadw yn wybodus ac yn gallu cymryd rhan weithredol y neu proses ddalfa eu hunain.

Mae TAAS wedi ymrwymo i ddiolegu a hyrwyddo lles oedolion a phlant sy’n agored i niwed, gan ddisgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr rannu’r ymrwymiad hwn.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol er bod profiad byw gydag oedolion/plant bregus yn ddymunol, gan y darperir hyfforddiant llawn ar gyfer ymgeiswyr addas.  

Cyflog: £10 yr awr: 8yb-hanner nos £17.50 yr awr: hanner nos-8yb
Bydd lwfans milltiroedd o 25cyf hefyd yn daladwy i pob gorsaf heblaw y gorsaf agosaf.

Rhaid bod gennych drwydded yrru lawn, cludiant eich hun, ffôn smart (IPhone 6 neu mwy, android gyda’s fersiwn ddiweddaraf o Chrome/mwy Newydd na 2015) a gallu cyrraedd gorsafoedd enwebedig o fewn 60 munud. Mae swyddi gwag ar gael ar gyfer y dwrnod, dros nos, penwythnosau ac yn cynnwys gwyliau banc.
Gallwch reoli eich argaeledd eich hun trwy ein system rota byw ar-lein, gan eich galluogi i gael rheolaeth dros ur oriau yr ydych am fod ar gael.
Cyflog: £10 yr awr - £17.50 yr awr ynghyd a lwfans milltiroedd

Contract dim oriau – Ni chynigir unrhyw oriau gwarantedig, er y gallwn fod yn hynod o brysur ar wahanol adegau, yn ystod y dydd a dros nos.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflawni gwiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Sut i wneud cais

  • Nid ydym yn monitoro nac yn derbyn ceisiadau/CV’s gan Indeed

     

    Ewch i’r wefan trwy'r ddolen isod i lawrlwytho ffurflen gais i wneud cais:


  • Gwefan: