CThEM (HMRC)

Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwmseriaid Dwyieithog

Cyflogwr:
CThEM (HMRC)
Cyflog:
£21,249 y flwyddyn
Lleoliad:
Porthmadog
Dyddiad Cau:
04/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

139852

Disgrifiad:

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn gallu cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y ddwy iaith.

Mae CThEM, ynghyd â phob adran o’r llywodraeth sydd â sylfaen gwsmeriaid yng Nghymru, wedi mynd ati i ddarparu ein gwasanaethau Cymraeg fel y cytunwyd gyda Chomisiynydd y Gymraeg o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Mae’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Cymraeg ym Mhorthmadog yn darparu amrywiaeth o wasanaethau Cymraeg i’r cwsmeriaid hynny sy’n dymuno delio â CThEM drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau ffôn, gohebiaeth, sgyrsiau wyneb yn wyneb, gweithio achos, prosesu ffurflenni, anfon ffurflenni Cymraeg, cymryd taliadau a chymorth gwasanaethau digidol.

Yn CThEM rydym wedi ymrwymo i greu lle gwych i weithio i’n holl gyflogeion; amgylchedd cynhwysol a pharchus sy’n adlewyrchu amrywiaeth y gymdeithas rydym yn ei gwasanaethu.

Rydym eisiau helpu pawb sy’n dewis gweithio i ni i gyrraedd eu potensial uchaf, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o batrymau gwaith hyblyg yn ogystal â chymorth er mwyn i chi gael gyrfa sy’n rhoi boddhad i chi yn CThEM.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i’n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd â’r profiad a’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni’r rôl hon.

Swydd Ddisgrifiad

A ydych yn wych gyda phobl, yn gymwynasgar ac yn frwdfrydig?

Os yw hyn yn swnio’n debyg i chi, gallech chi fod yr union Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid y byddem yn falch o’i gyflogi yn CThEM. Chi fydd pwynt cyswllt cyntaf ein cwsmeriaid, a byddwch yn rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf dros y ffôn, drwy lythyrau ac e-byst, a thrwy sgwrsio dros y we.

Byddwch yn mynd ati i geisio datrys ymholiadau gan gwsmeriaid ar y cyswllt cyntaf, pan fo hynny’n bosibl, ac yn defnyddio’ch sgiliau cyfathrebu ardderchog i ddelio â sgyrsiau cymhleth ond gwerth chweil. Peidiwch â phoeni – cewch hyfforddiant ar sut i ddelio â galwadau cymhleth. Ein swydd ni yw’ch cefnogi wrth i chi ein helpu i roi cymorth i’n cwsmeriaid.

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn CThEM, bydd gennych gyfrifoldeb a chyfleoedd gwirioneddol i ddisgleirio ac i ddatblygu’ch gyrfa gyda ni. Byddwch yn ymuno â thîm cyfeillgar a chroesawgar, a chewch ddigon o gymorth a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial.

Nid yw profiad yn angenrheidiol gan y rhoddir hyfforddiant llawn. Yr hyn sydd ei angen arnom yw’ch brwdfrydedd, eich agwedd gymwynasgar, a’ch parodrwydd i ddysgu. Fodd bynnag, bydd hefyd yn hanfodol eich bod yn teimlo’n gyfforddus wrth siarad ar y ffôn, bod gennych sgiliau ysgrifennu da, a’ch bod yn awyddus i helpu pobl eraill.

Cyfrifoldebau

• Sgiliau cyfathrebu gwych - ar lafar yn ogystal ag yn ysgrifenedig yn Gymraeg a Saesneg.
• Ymroddiad i ddarparu gwasanaeth penigamp i’n cwsmeriaid
• Y gallu i ddelio â sgyrsiau dymunol a rhai sy’n cael eu cynnal ar raddfa gyflym
• Y gallu i roi gwybodaeth, yn gyflym ac yn glir
• Agwedd benderfynol ac awch gwirioneddol am roi cymorth i bobl
• Hyfedredd mewn mathemateg a’r gallu i ddelio â chyfrifiadau sylfaenol.

Rydym yn ymdrechu i fod y sefydliad gwasanaeth i gwsmeriaid gorau yn y DU, ac er mwyn i ni gyflawni hyn mae angen pobl benigamp fel y chi arnom.

Sut i wneud cais