Coleg Cambria

Cyfieithydd

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£27,194 - £29,622
Lleoliad:
Gogledd Dwyrain Cymru
Dyddiad Cau:
24/09/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1670

Disgrifiad:

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth…

Teitl y Swydd: Cyfieithydd
Lleoliad: Coleg Cambria, Hyblyg
Y Math o Gontract: Rhan Amser - Parhaol (18.75 awr yr wythnos)
Cyflog: £27,194 - £29,622  Bydd y cyflog yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Gyfieithydd i ymuno â’n tîm Cyfathrebu a’r Gymraeg. Mae hyblygrwydd o ran pa un o’n 5 safle fydd lleoliad y swydd hon, gyda'r cyfle i weithio mewn amgylchedd ystwyth, gallwn fod yn hyblyg gyda lleoliad y swydd hon ar draws ein 5 safle. Nod ein Huned Gyfieithu yn y coleg yw cynnig cyfieithiadau effeithlon, cywir o ansawdd uchel. Mae’r gwasanaeth yn hwyluso gweithrediad Safonau’r Gymraeg ac yn hyrwyddo addysgu, astudio a gweinyddu dwyieithog o holl adrannau academaidd a chymorth busnes y coleg. Fel cyfieithydd, byddwch yn gweithio fel aelod o dîm yn cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys deunyddiau corfforaethol, adnoddau addysgu a phrawfddarllen yn ôl y gofyn. Byddwch hefyd yn cynghori a chynorthwyo staff ar ramadeg, derminoleg a materion sy’n ymwneud ag ymrwymiadau’r coleg i Safonau’r Gymraeg. Mae hon yn swydd ddiddorol ac amrywiol yn gweithio mewn adran brysur. Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol sy'n gallu blaenoriaethu eu gwaith a bodloni terfynau amser.

Gofynion Hanfodol
● Gradd berthnasol neu gymhwyster proffesiynol cyfwerth mewn pwnc perthnasol
● Gweithio yn y sector Addysg/profiad arbenigol perthnasol arall
● Profiad blaenorol o waith cyfieithu
● Sgiliau ysgrifenedig a llafar ardderchog yn Gymraeg a Saesneg
● Medrus wrth ddefnyddio MS Office neu raglenni Google a Google Drive, y rhyngrwyd a mewnrwydi
● Brwdfrydedd am yr agenda addysg ddwyieithog ac annog defnyddio’r Gymraeg

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg. Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’. Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny. Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swydd yn gynnar pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais