Coleg Cambria

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
O £26,911
Lleoliad:
Wrecsam
Dyddiad Cau:
24/09/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1708

Disgrifiad:

Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth

Teitl y Swydd: Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Sy’n Siarad Cymraeg)
Lleoliad: Iâl
Y Math o Gontract: Parhaol - Llawn Amser
Cyflog: o £26,911

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gyflwyno ein cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol CBAC/City & Guilds Lefel 2 ac uwch trwy gyfrwng y Gymraeg.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae’n rhaid i chi gael profiad a chymhwysedd y gellir ei brofi un ai mewn nyrsio neu mewn gofal oedolion a chymhwyster Lefel 5 o leiaf a rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg. Dyma gyfle gwych i unigolyn sy’n gobeithio cychwyn eu gyrfa mewn addysg.

Fel Darlithydd yng Ngholeg Cambria, bydd gofyn i chi ddarparu gwaith dysgu ymarferol ac yn y dosbarth i’n myfyrwyr. Byddwch yn gyfrifol am gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau priodol a darparu cyfleoedd hyfforddi, mentora a dysgu yn ogystal â sicrhau diogelwch a lles ein myfyrwyr bob amser.

Gofynion Hanfodol
Cymhwyster Lefel 5 o leiaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu bwnc sy’n broffesiynol berthnasol (e.e. Nyrsio, Gofal Oedolion ac ati)
Sgiliau cyfathrebu gwych yn ysgrifenedig ac ar lafar
Yn hunanysgogol, yn drefnus ac yn gallu gweithio'n annibynnol ar eich liwt eich hun
Gallu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg. Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’. Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny. Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais