S4C

Cynorthwyydd Busnes a Chyllid

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£17, 693
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
28/09/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Bydd y Cynorthwyydd Busnes a Chyllid yn gweithio yn yr adran gyllid a’r adran materion busnes i sicrhau bod cynnwys sy’n cael ei gomisiynu / drwyddedu neu ei brynu yn cael ei negydu, ei gontractio a’i weinyddu (gan gynnwys prosesu taliadau) yn effeithiol ac yn effeithlon, bod unrhyw gynnwys darlledu ar gael ar blatfformau megis Clic a iPlayer drwy ddefnyddio prosesau priodol a bod hawliau a chytundebau clirio S4C yn cael eu gweinyddu’n briodol. Bydd y swydd yn atebol i’r Cyfrifydd Costau a’r Uwch Swyddog Materion Busnes.
 
Manylion eraill
 
Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.
 
Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.
 
Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.
 
Cyfnod prawf: 6 mis
 
Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.
 
Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.
 
Cyfle Cyfartal ag Amrywiaeth

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar unrhyw sail anghyfreithlon, gan gynnwys rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif. Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.
 
 

Sut i wneud cais

 • Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 28 Medi 2021 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.
   
  Nid ydym yn derbyn CV.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  S4C, Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ

 • Gwefan:
  S4C