S4C

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£27,200 - £32,831 pro rata
Lleoliad:
Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
28/09/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:
Dawn ysgrifennu? Trwyn am stori? Profiad o weithio gyda newyddiadurwyr?
 
Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â Thîm y Wasg. Byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a sicrhau sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid. Byddwch hefyd yn defnyddio’ch profiad wrth ddelio gyda’r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd Tîm y Wasg a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C.
 
Bydd gennych sgiliau ysgrifenedig Cymraeg a Saesneg o’r radd flaenaf  yn ogystal â sgiliau cyfathrebu, trefnu a chynllunio rhagorol.
 
Fel aelod o dîm y wasg byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a denu sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.
 
Byddwch hefyd yn defnyddio’ch profiad wrth ddelio gyda’r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd y Tîm Wasg a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C.
 
O dan arweiniad yr Arweinydd Tîm y Wasg byddwch yn gyfrifol am:
 
• Hyrwyddo rhaglenni a chyfresi yn y wasg gan lunio straeon a datganiadau ynghyd ag adnabod lluniau llonydd a deunydd fideo addas gan ddwyn perswâd ar olygyddion a newyddiadurwyr i gynnwys eich straeon.
 
•Gweithio gydag eraill o fewn y tîm i hyrwyddo rhaglenni a chyfresi gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol addas i’r cynnwys a’r gynulleidfa arfaethedig.
 
• Llunio datganiadau rhagweithiol ac ymatebol, yn aml o dan bwysedd amser.
 
• Fel aelod o Dîm y Wasg mae’n bosib y byddwch yn rhan o bresenoldeb S4C ym mhrif ddigwyddiadau Cymru.
 
• Fel aelod o Dîm y Wasg mae’n bosib y byddwch yn bresennol mewn digwyddiadau corfforaethol S4C e.e. cyfarfodydd cyhoeddus, lansiadau ac yn y blaen.
 
• Bydd disgwyl i chi werthuso’ch gwaith er mwyn sicrhau fod y gwaith wedi cyrraedd y nod, ac yn darparu gwerth am arian. 
 
 
Ymhlith cyfrifoldebau eraill byddwch yn gyfrifol am (heb gyfyngiad):
 
• Cyfrannu i syniadau creadigol.
 
• Cywiro deunydd golygyddol a phrawf ddarllen.
 
• Cynorthwyo gydag ymholiadau o’r Wifren Gwylwyr.
 
• Cynrychioli S4C mewn cyfarfodydd gyda chwmnïau a chyrff eraill.
 
• Cyfathrebu a chydlynu’n effeithiol gyda gwahanol adrannau o fewn S4C.
 
• Disgwylir ichi ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol eraill sy’n codi o bryd i’w gilydd.
 
• Er mwyn sicrhau man gwaith diogel ar gyfer staff byddwch yn gweithredu yn unol â’r Polisi Iechyd a Diogelwch ac yn cynnal a gweithredu argymhellion asesiadau risg sydd o fewn eich awdurdod.
 
• Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill.

 

Sut i wneud cais

  • Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar ddydd Mawrth 28 Medi 2021 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ.
     
    Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio ewch i'r ddolen isod :
     
    Ni dderbynnir CV.


  • Gwefan: