Coleg Gŵyr Abertawe

Hyfforddwr Digidol x2

Cyflogwr:
Coleg Gŵyr Abertawe
Cyflog:
£29,482 - £34,297 y flwyddyn
Lleoliad:
Llys Jiwbili
Dyddiad Cau:
24/09/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am ddau Hyfforddwyr Digidol profiadol a phroffesiynol i ddarparu hyfforddiant ac asesiadau o ansawdd uchel i ddysgwyr ym mhob agwedd ar y sector technoleg gwybodaeth, e.e. Prentisiaethau TG, Diplomâu Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 4 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn marchnata TG digidol a thechnegol e.e. TG, Meddalweddau, y We a Thelathrebu. Bydd gennych hefyd ddyfarniad asesydd TAQA, neu fyddy hi’n dymunol eich fod yn barod i weithio i ennill un. Mae Lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth), gradd C neu uwch mewn llythrennedd a rhifed yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Gyda profiad o weithio mewn amgylchedd TG dechnegol bydd gennych wybodaeth fasnachol, profiad a dealltwriaeth o’r diwydiant gan gynnwys anghenion hyfforddi.

Ar gyfer un o’r swyddi, bydd rhaid i ddeiliad y swydd gyfathrebu’n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn hanfodol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Sut i wneud cais