Chwaraeon Cymru

Cadeirydd - Chwaraeon Cymru

Cyflogwr:
Chwaraeon Cymru
Cyflog:
£337 y diwrnod (o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos)
Lleoliad:
Hyblyg
Dyddiad Cau:
13/10/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Allwch chi wneud gwahaniaeth go iawn i chwaraeon yng Nghymru a'n helpu i greu cenedl egnïol, iach a llwyddiannus?

Ydych chi'n angerddol am fanteision chwaraeon a gweithgarwch corfforol i bawb, yn meddu ar ymrwymiad i wasanaeth cyhoeddus ac yn meddu ar y gallu i feddwl yn wahanol, bod yn gefnogol, yn wrthrychol ac yn benderfynol?

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am unigolyn eithriadol i ymgymryd â rôl Cadeirydd Chwaraeon Cymru o fis Awst 2022, ond i fod ar gael cyn i'r penodiad ddechrau er mwyn cwblhau trosglwyddiad gyda'r cadeirydd presennol. 

Ai chi yw'r person cywir i helpu i drawsnewid Cymru'n genedl egnȋol; sicrhau bod pawb yn cael cyfle i fwynhau bod yn heini? Os mai chi yw'r person hwnnw, yna byddwch yn dod yn rhan o sefydliad sydd nid yn unig yn darparu manteision iechyd corfforol a meddyliol i bobl Cymru, ond sy'n cyfrannu at wella cydlyniant cymdeithasol ehangach a datblygiad ehangach pobl ifanc mewn ysgolion.

Rydym yn chwilio am unigolyn a all arwain y sefydliad i gyflwyno strategaeth sy'n creu cenedl chwaraeon egnïol a llwyddiannus. Rydym yn chwilio am rhywun uchelgeisiol, sy’n benderfynol o wneud gwahaniaeth ac sydd wedi ymrwymo i gymryd camau i sicrhau y gall pawb yng Nghymru fwynhau manteision chwaraeon.

Fel Cadeirydd, byddwch yn arwain ar gyfeiriad strategol cyffredinol Chwaraeon Cymru, ac wrth gyflawni polisi Llywodraeth Cymru ar chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Byddwch hefyd yn ysbrydoli gweddill Chwaraeon Cymru drwy gyfarwyddo'r Bwrdd a gweithio gyda'n partneriaid allweddol. Chi a'r Is-gadeirydd fydd y prif bwyntiau cyswllt rhwng y Bwrdd, Gweinidogion a swyddogion y llywodraeth. Byddai gwybodaeth dda am y sector cyhoeddus a phrofiad blaenorol ar fwrdd neu fel Cadeirydd o fudd. Mae nawr yn amser gwych i chwarae eich rhan ac i arwain y gwaith o gyflawni'r weledigaeth a'r strategaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Darperir hyfforddiant priodol, a gellir hawlio treuliau ar gyfer gofal, teithio a chynhaliaeth. Mae manyleb y person llawn a'r meini prawf hanfodol wedi'u cynnwys ym mhecyn gwybodaeth yr ymgeiswyr.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Rhaid i bob ymgeisydd ddangos ymrwymiad clir i weithio mewn Cymru ddwyieithog.

 

Ymrwymiad: Mae'r rôl yn gofyn am ymrwymiad o tua dau ddiwrnod yr wythnos am gyfnod o dair blynedd, a gall gynnig dull hyblyg o ymdrin â dyletswyddau, gan gyfuno presenoldeb ar-lein ac wyneb yn wyneb mewn cyfarfodydd, digwyddiadau ac ymrwymiadau eraill.

 

Sut i wneud cais

 • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :

   
  Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â'r Tĩm Penodiadau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru.

   

  Ni fyddwn yn ystyried unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau. Bydd ymgeiswyr a wahoddir ar gyfer cyfweliad yn cael eu hysbysu o leiaf bythefnos cyn dyddiad y cyfweliad.


 • e-bost:
 • Gwefan: