Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Hybu a Hwyluso

Cyflogwr:
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog:
£30,600 - £37,410 y flwyddyn
Lleoliad:
Hyblyg – Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon neu Ruthun. Gweithio o gartref am gyfnod yn sgil COVID
Dyddiad Cau:
04/10/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg.

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 sefydlodd swydd Comisiynydd y Gymraeg, ac mae’n egluro beth yw rôl y Comisiynydd a’i staff. Mae’r Comisiynydd yn ehangu hawliau pobl i ddefnyddio’r Gymraeg drwy osod dyletswyddau cyfreithiol ar sefydliadau a gorfodi’r dyletswyddau hynny lle bo angen, mae rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys ymchwilio i gwynion. Ymchwilir hefyd i geisiadau yn ymwneud ag ymyrraeth â’r rhyddid sydd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Nghymru. Mae’r sefydliad yn gwneud gwaith megis ymchwil, cyhoeddi adroddiadau yn ogystal â rhoi cyngor a gwneud argymhellion. Gwneir gwaith dylanwadu ar bolisi lle mae gwneud hynny’n strategol bwysig i’r Gymraeg. Yn ogystal, mae’r Comisiynydd yn hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn ehangach gan weithio yn y trydydd sector a’r sector preifat. Yn fwy cyffredinol mae’n gyfrifol am safoni enwau lleoedd ac am hyrwyddo’r cynllun Iaith Gwaith a chynhelir ymgyrchoedd ymysg defnyddwyr y Gymraeg yn rheolaidd i roi gwybod am ein gwaith a’r cyfleoedd sydd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Y swydd

Mae gennym gyfle cyffrous dros dro i berson profiadol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm Hybu a Hwyluso fel Swyddog Hybu a Hwyluso. Tîm Hybu’r Comisiynydd sydd yn gweithio gyda sefydliadau’r sector preifat a thrydydd sector.

Pwrpas

Mae’r Tîm Hybu yn gweithio’n greadigol gyda busnesau ac elusennau er mwyn dangos manteision defnyddio’r Gymraeg. Ar y cyd gyda’n partneriaid, byddwch yn gweithio yn agos gyda sefydliadau er mwyn llunio cynlluniau cyffrous sy’n arwain at gynyddu defnydd o’r Gymraeg

Dyletswyddau penodol

CYNYDDU DEFNYDD YR IAITH

1. Cynyddu Defnydd
Ysbrydoli elusennau busnesau ac elusennau i gynnig rhagor o wasanaethau Cymraeg a dwyieithog. Gwneir hyn trwy ddangos beth yw’r buddion o gynnig gwasanaethau Cymraeg a’u cynghori ar sut i gynllunio eu gwasanaethau.

2. Arferion Gorau
Gweithio gyda busnesau ac elusennau er mwyn datblygu ffyrdd newydd a llwyddiannus o ddefnyddio’r Gymraeg a rhannu’r arferion gorau yn eang. Meddwl am ffyrdd creadigol o rannu’r enghreifftiau hynny i ddylanwadu ar y sectorau.

3. Addysgu
Addysgu busnesau ac elusennau ar sut i fynd ati i ddatblygu gwasanaethau yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog. . Addysgu’r cyhoedd hefyd o’r cyfleodd i gynyddu eu defnydd o wasanaethau Cymraeg. Bydd y gwaith yn cynnwys mynychu a threfnu digwyddiadau a chynnal hyfforddiant a seminarau ar gyfer y sefydliadau dan sylw.

4. Gwaith ymchwil
Casglu tystiolaeth, gwneud gwaith ymchwil meintiol ac ansoddol neu gomisiynu eraill i’w wneud.

5. Rhoi Cymorth
Cynorthwyo i gynllunio a rhedeg prosiectau sydd wedi’u llunio’n benodol ar gyfer ehangu’r defnydd o’r Gymraeg yn y sector preifat a thrydydd sector.

6. Cyfarfodydd
Mynychu cyfarfodydd/arddangosfeydd a chyflwyno i gynulleidfaoedd fel bo’n briodol. Gall hyn olygu teithio a/neu weithio oriau anghymdeithasol ar hyd a lled Cymru a dros y ffin.

7. Cwynion Anstatudol
Delio gyda chwynion yn ymwneud â’r sector preifat a thrydydd sector.

8. Gwneud sylw
Cadw dan ystyriaeth unrhyw sefyllfaoedd ac achosion ble gall fod yn briodol i’r Comisiynydd wneud sylw am hybu a hwyluso’r Gymraeg i Weinidogion Cymru.

9. Cymorth
Cynnig cymorth ymarferol un i un i fusnesau ac elusennau

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad a manyleb person llawn

 

Sut i wneud cais