Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Rheolwr/Cydlynydd Adeiladau a Chynnal a Chadw

Cyflogwr:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£27,741 - £36,922
Lleoliad:
Llantrisant, Pontyclun
Dyddiad Cau:
08/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

502964

Disgrifiad:

Rheolwr/Cydlynydd Adeiladau a Chynnal a Chadw
LLWYBR GRADDFA 9 – 13:
CYFLOG: £27,741 - £36,922 (yn amodol ar werthusiad swydd)
Parhaol 37 awr yr wythnos
Rhif y Swydd: 502964

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n chwilio am Reolwr/Gydlynydd Adeiladau a Chynnal a Chadw ar sail llwybr graddfa a leolir o fewn Adran Gwasanaethau Eiddo ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân, Parc Busnes Forest View, Llantrisant.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu'i wybodaeth a'i sgiliau ef/gwybodaeth a'i sgiliau hi wrth ymgymryd â chymhwyster briodol sy'n ymwneud ag adeiladu. Bydd angen hyn i ddatblygu ar hyd y llwybr graddfa. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus arddangos lefel dda o wybodaeth a phrofiad mewn Rheoli Prosiectau Adeiladu a bod yn ymrwymedig i sicrhau bydd ein hasedau eiddo yn ddiogel a phwrpasol.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol.

Gellir canfod mwy o fanylion mewn perthynas â'r swydd hon o fewn y Swydd-Ddisgrifiad a'r Fanyleb Person.

Pe bai gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, fe'ch gwahoddir i gysylltu â'r Rheolwr Llinell, Mike Davies, Rheolwr Strategaeth Eiddo wrth e-bostio
M4-davies@decymru-tan.gov.uk neu drwy ffonio 01443 232109. Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person o dudalen Gweithio i Ni/Swyddi Gwag Diweddaraf ein gwefan ar www.decymru-tan.gov.uk

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn destun gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac ymgymryd â Phrawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad.

Dylid dychwelyd ceisiadau gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX neu drwy law e-bost: personél@decymru-tan.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 08/10/2021 ar 12:00 ganol dydd.

Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith â'r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio.

Sut i wneud cais

 • Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person o dudalen Gweithio i Ni/Swyddi Gwag Diweddaraf ein gwefan ar
  www.decymru-tan.gov.uk

  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 08/10/2021 ar 12:00 ganol dydd.

  Dylid dychwelyd ceisiadau gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX neu drwy law e-bost: personél@decymru-tan.gov.uk


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
  Parc Busnes Forest View,
  Llantrisant CF72 8LX

 • e-bost:
 • Gwefan: