Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynghorydd Gwybodaeth a Hysbysrwydd

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
Gradd & Chyflog: 5, £30,873 gan godi i £34,218 dros gyfnod o bedair blynedd
Lleoliad:
Bangor
Dyddiad Cau:
05/10/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

201245

Disgrifiad:

• Math o gontract: Cyfnod penodol
• Patrwm gwaith: Llawn amser

• Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 4, siarad Cymraeg un rhugl

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd

• Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac mae gwybodaeth a thystiolaeth wrth wraidd holl weithgareddau a phenderfyniadau Cyfoeth Naturiol Cymru.

• Mae Deddf yr Amgylchedd a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cyflwyno heriau newydd a chyffrous i Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae ein gallu i fanteisio ar ymchwil allanol sy'n ymwneud â rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a rhannu ein gwaith ein hunain yn y maes hwn yn hanfodol i gyflawni ein diben. Mae'r gwasanaeth gwybodaeth a llyfrgell hwn yn hanfodol i gefnogi'r gwaith o feithrin gwybodaeth a thystiolaeth yn Cyfoeth Naturiol Cymru a chynnal mynediad at ffynonellau mewnol ac allanol.

• Bydd y rôl yn darparu cefnogaeth dechnegol i arweinydd y tîm drwy gynllunio a rheoli’r gwaith o gyflwyno gwasanaeth gwybodaeth a llyfrgell Cyfoeth Naturiol Cymru fel gwasanaeth integredig, effeithlon a mawr ei fri sy'n darparu mynediad i ymchwil allanol a deunydd cyfeirio mewn fformatau amlgyfrwng.

• Mae'r gwasanaeth yn cefnogi datblygu gwybodaeth ar draws holl swyddogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru, yn llywio ein dull o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, ac yn unol â'n Strategaethau Rheoli Tystiolaeth a Gwybodaeth.

Cymwysterau a Sgiliau

1. Astudio tuag at gymhwyster proffesiynol perthnasol (e.e. gwyddor gwybodaeth, rheoli gwybodaeth neu lyfrgellyddiaeth) neu feddu ar radd mewn pwnc perthnasol neu lefel gyfwerth o arbenigedd.

2. Meddu ar wybodaeth arbenigol mewn gwyddor gwybodaeth, rheoli gwybodaeth neu lyfrgellyddiaeth, a phrofiad o reoli'r gwaith o ddarparu adnoddau a gwasanaethau gwybodaeth.

3. Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth berthnasol, e.e. hawlfraint, hawliau eiddo deallusol a chyfyngiadau sensitif.

4. Profiad o gaffael a rheoli adnoddau gwybodaeth ar-lein ac o reoli trefniadau cyflenwyr a chontractiol, a gwybodaeth fanwl am systemau.

5. Profiad o reoli adnoddau arbenigol wedi'u hargraffu.

6. Llythrennedd TG da a'r gallu i ganfod a rheoli gwybodaeth a data o amrywiaeth o adnoddau.

 

Sut i wneud cais