Asiantaeth Safonau Bwyd

Rheolwr Cyfathrebu

Cyflogwr:
Asiantaeth Safonau Bwyd
Cyflog:
£30,350
Lleoliad:
Sawl lleoliad - gweler isod
Dyddiad Cau:
10/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

152249

Disgrifiad:

Lleoliad: Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio ledled y DU ar adegau, ac aros dros nos o bosib.

Patrwm Gweithio: Gweithio'n hyblyg, llawn amser, gweithio gartref, oriau cywasgedig

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â thros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y Deyrnas Unedig (DU) mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod ni bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Fel wyneb cyhoeddus yr Asiantaeth yng Nghymru, mae'r Tîm Cyfathrebu yn siapio dealltwriaeth y cyhoedd o waith yr ASB, ac yn annog sgyrsiau pwysig o ran diogelwch bwyd.

Mae’r ASB yn cynnig cyfle cyffrous i Reolwr Cyfathrebu a fydd yn helpu i ddiogelu iechyd y cyhoedd, gan weithio gyda chydweithwyr i sicrhau bod yr Asiantaeth yn rhannu negeseuon addysgiadol, defnyddiol a hygyrch i ddefnyddwyr a busnesau ledled Cymru.

Y Swydd

Gan gynnal cysylltiadau rhagweithiol ac adweithiol gyda’r cyfryngau yng Nghymru, bydd gwaith yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i gynnal negeseuon cyson, gan feithrin perthnasoedd gwaith cryf â rhwydwaith o newyddiadurwyr, partneriaid a dylanwadwyr eraill i alluogi'r Asiantaeth i gyrraedd cynulleidfa mor eang â phosibl.

I'r perwyl hwn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu cynnwys ar draws meysydd sy’n berthnasol i Gymru ar wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasu yr ASB, ac yn gweithio ochr yn ochr â'n Tîm Digidol i sicrhau bod yr holl gynnwys cyhoeddedig yn bodloni'n canllaw arddull cynnwys yn ogystal â'n safonau hygyrchedd.

Wrth i'r ASB weithio ar draws y tair gwlad, bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithio ar y cyd i sicrhau bod blaenoriaethau a gweithgareddau cenedlaethol yn cael eu halinio a'u cyflawni'n effeithiol yng Nghymru. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth amlwg o'r cyfryngau lleol a'r dirwedd wleidyddol i allu cefnogi'r meysydd hyn.

Dylai ymgeiswyr allu cyflawni gwaith o ansawdd uchel a gwneud penderfyniadau effeithiol mewn amgylchedd cyflym. Os yw’r cyfle hwn i gael effaith go iawn ar iechyd a diogelwch bwyd Cymru yn apelio atoch chi, gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud cais am y rôl gyffrous hon.

 

Sut i wneud cais

  • Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr trwy clicio ar y ddolen isod i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol.

    Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

     


  • Gwefan: