Asiantaeth Safonau Bwyd

Rheolwr y Gymraeg

Cyflogwr:
Asiantaeth Safonau Bwyd
Cyflog:
£37,350
Lleoliad:
Sawl lleoliad - gweler isod
Dyddiad Cau:
17/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

152453

Disgrifiad:

Lleoliad: Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio i Swyddfa Caerdydd a gweddill y DU yn achlysurol, ac aros dros nos o bosib..

Patrwm Gweithio: Gweithio'n hyblyg, llawn amser, gweithio gartref, oriau cywasgedig

Pwysig: Mae hi’n ofynnol i’r rheiny sy'n dymuno ymgeisio am y swydd hon wneud cais yn Gymraeg. Bydd y cyfweliadau hefyd yn cael eu cynnal yn Gymraeg.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â thros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y Deyrnas Unedig (DU) mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod ni bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Y Swydd

Mae ein gwaith yn cwmpasu'r DU gyfan ac yn cael ei gynrychioli ledled y wlad. Mae'n gwbl hanfodol ein bod yn ymdrechu i gynrychioli pawb, a sicrhau bod yr wybodaeth yr ydym yn ei rhannu â'r cyhoedd yn hygyrch i bawb.

Bydd Rheolwr y Gymraeg yn arwain y tîm sy'n gyfrifol am sicrhau gwasanaeth Cymraeg sy'n gyfartal i'r hyn a geir yn Saesneg ac sy’n darparu dewis iaith weithredol yng Nghymru. Trwy reoli a goruchwylio Cynllun Iaith Gymraeg yr ASB, cyfieithu, prawfddarllen, a gweithio ar nifer o brosiectau Cymraeg gan gynnwys ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu ag ysgolion, rydym ni’n ceisio sicrhau bod y Gymraeg yn cael ystyriaeth ddyledus ar bob cam o'r broses.

Mae hon yn rôl sy'n caniatáu i'r ymgeisydd llwyddiannus ddod yn llysgennad hanfodol dros ddwy swyddogaeth bwysig: darparu bwyd diogel ledled y DU, a hyrwyddo'r Gymraeg. Mae cynrychioli gwerth y Gymraeg trwy ddarparu ein gwasanaeth yn effeithlon o fewn yr ASB yn caniatáu i ni sicrhau'r gynrychiolaeth orau bosibl i'r iaith.

Wrth weithredu Cynllun Iaith Gymraeg yr ASB byddwch chi’n ceisio sicrhau ymwybyddiaeth mor eang â phosib o'r deunyddiau Cymraeg sydd ar gael ymhlith eich cydweithwyr yn yr ASB a'r cyhoedd.

Cyfrifoldebau

Bydd eich gallu i gyflawni yn erbyn amcanion yn gyflym ac yn effeithiol yn allweddol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfathrebwr ac arweinydd cryf, a fydd yn sianelu ei frwdfrydedd yn weithredoedd cadarnhaol.

Mae hon yn rôl a fydd yn gweddu i rywun sy'n edrych i gael effaith trwy eu gwaith – drwy wella iechyd y genedl a’i hymwybyddiaeth o fwyd, a thrwy gynrychioli gwerth a phwysigrwydd y Gymraeg.

Sut i wneud cais

  • Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr trwy clicio ar y ddolen isod i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol.

    Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

     


  • Gwefan: