Coleg Gwyr Abertawe

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Tycoch)

Cyflogwr:
Coleg Gwyr Abertawe
Cyflog:
£18,688.00 - £19,793.00 Pro Rata
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
05/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Buddion: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Yn bennaf, bydd y swydd yn cynnwys gweithio yn y derbynfeydd, gyda ffocws penodol ar weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid mewnol ac allanol. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych i gwsmeriaid wyneb yn wyneb a thros y ffôn, gan hyrwyddo’r Coleg.

Byddwch yn gyfrifol am ddelio ag ymholiadau gan staff, myfyrwyr, busnesau a’r cyhoedd gan ddarparu gwasanaeth iddynt wyneb yn wyneb a thros y ffôn. Byddwch hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol (yn ôl yr angen) megis ffeilio, llungopïo a rheoli post sy’n dod i mewn a phost sy’n mynd allan.

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd gwaith derbynfa/gwasanaeth cwsmeriaid ac yn meddu ar gymhwyster NVQ Lefel 2 (neu gymhwyster cyfatebol) perthnasol, ynghyd â chymwysterau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Graddau A-C).

Mae sgiliau Cymraeg gwrando a siarad lefel 3 wedi’u nodi yn hanfodol ar gyfer y rôl hon a bydd gofyn ichi weithio’n hyblyg lle bo angen.

Rhan amser 24 awr yr wythnos.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Sut i wneud cais