Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Cefnogi Ymchwilio a Gorfodi

Cyflogwr:
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog:
£25,030 - £28,850 y flwyddyn
Lleoliad:
Hyblyg – Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, Rhuthun *Gweithio o gartref am gyfnod*
Dyddiad Cau:
06/10/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Cyfnod Mamolaeth – i barhau am gyfnod o 12 mis 

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos 

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg.

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 sefydlodd swydd Comisiynydd y Gymraeg, ac mae’n egluro beth yw rôl y Comisiynydd a’i staff. Mae’r Comisiynydd yn ehangu hawliau pobl i ddefnyddio’r Gymraeg drwy osod dyletswyddau cyfreithiol ar sefydliadau a gorfodi’r dyletswyddau hynny lle bo angen, mae rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys ymchwilio i gwynion. Ymchwilir hefyd i geisiadau yn ymwneud ag ymyrraeth â’r rhyddid sydd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Nghymru. Mae’r sefydliad yn gwneud gwaith megis ymchwil, cyhoeddi adroddiadau yn ogystal â rhoi cyngor a gwneud argymhellion. Gwneir gwaith dylanwadu ar bolisi lle mae gwneud hynny’n strategol bwysig i’r Gymraeg. Y tu hwnt i ofynion y Mesur mae’r Comisiynydd yn hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn ehangach gan weithio yn y trydydd sector a’r sector preifat. Yn fwy cyffredinol mae’n gyfrifol am safoni enwau lleoedd ac am hyrwyddo’r cynllun Iaith Gwaith a chynhelir ymgyrchoedd ymysg defnyddwyr y Gymraeg yn rheolaidd i roi gwybod am ein gwaith a’r cyfleoedd sydd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Y swydd
Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a threfnus sy’n dymuno gweithio gyda’r Comisiynydd i gefnogi ei waith ymchwilio a gorfodi i wella perfformiad cyrff wrth iddynt ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni trwy swyddi@cyg-wlc.cymru neu 0345 6033221.

PRIF DDYLETSWYDDAU 

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr i’r Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth a Gorfodi, y Tîm Ymchwilio a Gorfodi ac aelodau’r Gyfarwyddiaeth, yn ôl y gofyn.

CYFRIFOLDEBAU PENODOL 

1. Bod yn gyfrifol am drefniadau teithio a llety'r Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth a Gorfodi, y Tîm Ymchwilio a Gorfodi ac aelodau’r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn.

2. Trefnu cyfarfodydd Cyfarwyddiaeth, timoedd a chyfarfodydd 1:1 y Cyfarwyddwr ac Uwch Swyddogion. 

3. Cynorthwyo i drefnu cyfarfodydd mewnol ac allanol eraill. 

4. Cofnodi trafodion cyfarfodydd mewnol gan nodi pob penderfyniad a phwynt gweithredu gydag amserlenni a chydlynu gwybodaeth rhwng cyfarfodydd ar gynnydd y pwyntiau gweithredu dan sylw. 

5. Delio gyda gohebiaeth neu ymholiadau gan gofnodi a throsglwyddo’r ohebiaeth neu’r ymholiadau i’r swyddog priodol. 

6. Trefnu dosbarthiad bwletinau gwybodaeth neu ohebiaeth reolaidd at restr gysylltiadau. 

7. Ymgymryd â gwaith fformatio cyfieithiadau yn ôl y galw.

8. Mewn cydweithrediad â’r Tim Cyfathrebu, uwchlwytho deunydd i’r wefan yn ôl y gofyn. 

9. Cynorthwyo’r broses o weinyddu cwynion gan bersonau, ymchwiliadau statudol, heriau ac apelau a honiadau o ymyrraeth i ddefnyddio’r Gymraeg yn unol â gweithdrefnau a pholisïau’r Comisiynydd. 

10. Darparu ysgrifenyddiaeth am gyfarfodydd Dyfarnu’r Comisiynydd. 

11. Unrhyw waith gweinyddol arall yn ôl y gofyn i gefnogi’r Timau Rheoleiddio.

12. Cadw cofnod o gwynion a dderbynnir, a sicrhau bod cwynion yn cael eu cydnabod yn amserol. 

13. Cadw gwybodaeth fanwl gywir ar system TG y Comisiynydd am ymchwiliadau statudol sy’n cael eu cynnal ar sail amheuaeth o fethiant, a chynnig cymorth yn ôl yr angen i baratoi adroddiadau cysylltiedig. 

14. Diweddaru gwybodaeth yng nghofrestr camau gorfodi’r Comisiynydd.

15. Diweddaru gwybodaeth am unrhyw gytundebau setlo a wneir ac am eu gweithrediad lle bo hynny’n briodol. 

16. Ymwneud gydag achwynwyr a sefydliadau mewn modd cwrtais a phriodol yn ôl yr angen. 

17. Cadw cofnod o wybodaeth fanwl gywir am y gwaith o ddelio gyda heriau ac apelau. 

18. Cadw cofnod o geisiadau am gymorth a chyngor cyfreithiol yn ogystal ag achosion o ddwyn achosion neu ymyrryd mewn achosion cyfreithiol.

 CYFRIFOLDEBAU PENODOL DYLETSWYDDAU GWEINYDDOL CANOLOG FEL RHAN O DIM SWYDDOGION CEFNOGI / GWEINYDDOL (Dyletswyddau achlysurol ar sail rota) 

1. Ateb a throsglwyddo galwadau ffôn neu gymryd negeseuon yn absenoldeb y Swyddog Gweinyddol. 

2. Monitro negeseuon e-bost post@ yn absenoldeb y Swyddog Gweinyddol. 

3. Gweinyddu ceisiadau am gyfieithu dogfennaeth, rhedeg pob dogfen drwy feddalwedd cof cyfieithu, codi archebion a chysylltu â chyfieithwyr yn ôl yr angen yn absenoldeb y Swyddog Gweinyddol. 

4. Gweinyddu ceisiadau am ddefnydd o’r offer cyfieithu ar y pryd, gan sicrhau bod yr offer wedi’i wefru ac yn barod i’w ddefnyddio yn absenoldeb y Swyddog Gweinyddol. 

5. Cofnodi manylion ceisiadau Iaith Gwaith, dosbarthu’r nwyddau a sicrhau cyflenwad digonol o nwyddau Iaith Gwaith i’w cadw gerllaw’r dderbynfa yn absenoldeb y Swyddog Gweinyddol. 

6. Ymgymryd â thasgau redactio ar gyfer y timau Rheoleiddio, ac hefyd i fod yn barod i ddarparu cymorth redactio i dimoedd eraill yn ôl yr angen. 

7. Darparu ysgrifenyddiaeth i gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Risg a’r Panel Cynghori yn absenoldeb y Cynorthwyydd Personol. 

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad a manyleb person llawn

 

Sut i wneud cais