Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

AELOD : AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Cyflogwr:
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Cyflog:
£4,053 y flwyddyn ar gyfer amser a dreuliwyd yn y rôl a threuliau teithio rhesymol
Lleoliad:
Plas Tan Y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd neu Zoom
Dyddiad Cau:
28/10/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Ymrwymiad amser: o leiaf 44 diwrnod y flwyddyn

A fedrwch chi helpu i warchod a meithrin un o dirweddau mwyaf gwerthfawr Cymru?

A allwch gyfrannu at warchod ein tirwedd a'n natur werthfawr, hyrwyddo cyfleoedd i bawb fwynhau, a helpu i gynnal bywyd cymdeithasol ac economaidd ei chymunedau? Allwch chi helpu ystod ehangach o bobl i fwynhau'r cyfan sydd gan y Parc i'w gynnig? Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu i lunio dyfodol Eryri a helpu'r Awdurdod i redeg yn effeithiol?

Rydym yn chwilio am unigolion angerddol a thalentog i helpu i roi arweiniad effeithiol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi ymwneud â bwrdd sector cyhoeddus o'r blaen; rydym yn croesawu ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd os oes gennych y sgiliau rydym yn chwilio amdanynt.

Croesewir ac anogir ceisiadau gan drawstoriad amrywiol o gymdeithas. Rydym yn sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd neu ymlyniad crefyddol. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

 

Sut i wneud cais

  • Os hoffech fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 0300 025 5454.
    Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 28 Hydref 2021.

    I gael mwy o fanylion ac i wneud cais ewch i'r ddolen isod.  

     


  • Gwefan: