Cyfoeth Naturiol Cymru

Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cyfieithu

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
Gradd & Chyflog: 7, £38,922 gan godi i £43,649 dros bedair blynedd
Lleoliad:
Hyblyg (Cymru)
Dyddiad Cau:
31/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

202914

Disgrifiad:

Math o gontract: Parhaol
Patrwm gwaith: llawn amser
Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 5

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd
Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm ar gyfer ein Tîm Cyfieithu mewnol sy'n tyfu! Mae hwn yn dîm prysur, sy'n rheoli'r holl wasanaethau cyfieithu ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio fel cyfieithydd, neu weithio ym maes polisi'r Gymraeg.

Bydd angen dealltwriaeth ragorol arnoch o safonau'r Gymraeg a deall beth sydd ei angen, nid yn unig i gyfieithu, ond i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith hefyd.

O ddydd i ddydd, byddwch yn arwain ac yn cefnogi'r tîm o gyfieithwyr, uwch-gyfieithydd a swyddog tîm i reoli a datblygu'r gwasanaeth cyfieithu ar gyfer CNC.

Bydd yna hefyd gyfle i arwain ar brosiectau megis defnyddio technoleg i'n helpu i reoli cyfieithiadau yn fwy effeithlon.

Byddwch yn ymuno â'r tîm ar adeg gyffrous, lle y byddwch yn arwain ar ddatblygu strategaeth cyfieithu CNC ac yn llywio ffyrdd o weithio yn y dyfodol.

Mae gallu cyfathrebu'n rhugl yn y Saesneg a'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Cymwysterau a Sgiliau

Hanfodol
• Gradd neu gymhwyster cyfatebol, a phrofiad o weithio fel cyfieithydd neu olygydd o'r Saesneg/Cymraeg ar lefel uwch, neu o weithio mewn disgyblaeth ieithyddol berthnasol arall.
• Profiad o reoli pobl a/neu reoli gwasanaeth neu brosiect.
• Profiad a pharodrwydd i ddefnyddio technoleg er mwyn hwyluso cyfieithu ac i nodi y buddiannau o gynyddu'r defnydd o dechnoleg fel rhan hanfodol o'r broses gyfieithu.
• Gwybodaeth ynglŷn ag amcanion polisi'r Gymraeg a safonau'r Gymraeg a sut maent yn gymwys i CNC.

Dymunol:
• Aelodaeth lawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (cymdeithas cyfieithwyr y Gymraeg).

Sut i wneud cais