Cyfoeth Naturiol Cymru

Uwch Gyfieithydd

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
Gradd & Chyflog: 6, £35,288 gan godi i £38,597 dros bedair blynedd
Lleoliad:
Hyblyg (Cymru)
Dyddiad Cau:
31/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

202916

Disgrifiad:

• Math o gontract: Parhaol
• Patrwm gwaith: llawn amser
• Gofynion y Gymraeg: Hanfodol lefel 5

Buddion: Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben Y Swydd
Arwain tîm o gyfieithwyr mewnol proffesiynol er mwyn darparu gwasanaeth cyfieithu effeithiol ac effeithlon i bob rhan o CNC. Gan fod hon yn rôl newydd, bydd gennych y cyfle i siapio’r gwasanaeth, adeiladu’r tîm a rhoi prosesau a systemau ar waith i greu gwasanaeth cynaliadwy a fydd yn addas ar gyfer y dyfodol. Gan y byddwch yn rhan o’r adran gyfathrebu a digidol, byddwch yn gallu chwarae rhan allweddol yn y gwaith o siapio ac arwain gwaith CNC yn y maes hwn.

Cymwysterau a Sgiliau

1. Profiad o weithio fel cyfieithydd.
2. Gwybodaeth ddigonol o Microsoft Office.
3. Y gallu i ddatblygu a chynnal cysylltiadau gweithio effeithiol.
4. Aelodaeth lawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac ymrwymiad i’ch Datblygiad Proffesiynol Parhaus eich hun.
5. Sgiliau rhyngbersonol ardderchog (ysgrifennu a llafar).
6. Dealltwriaeth a gwybodaeth fanwl o gylch gwaith, rolau, polisïau a blaenoriaethau CNC er mwyn gallu sbarduno ymgyrchoedd cyfathrebu effeithiol er mwyn cefnogi’r rhain.
7. Y gallu i wneud penderfyniadau doeth, yn arbennig mewn perthynas â phenderfyniadau cysylltiedig â therminoleg a’r defnydd o’r iaith Gymraeg.

 

Sut i wneud cais