Gofal Cymdeithasol Cymru

Aelodau Bwrdd

Cyflogwr:
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog:
£282 y dydd a theithio a chynhaliaeth
Lleoliad:
Caerdydd yn bennaf ond weithiau cynhelir cyfarfodydd ledled Cymru.
Dyddiad Cau:
11/11/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Gofal Cymdeithasol Cymru
Penodi Aelodau Bwrdd
Tâl: £282 y dydd a theithio a chynhaliaeth yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.
Ymrwymiad amser: 24 diwrnod y flwyddyn (mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd y Bwrdd, y Pwyllgor a rhanddeiliaid).

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ac eisiau gwneud gwahaniaeth i ofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru?

Beth am ddod yn Aelod o Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru?

Ar hyn o bryd mae swydd wag i 2 Aelod lleyg o'r Bwrdd.

Mae Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnwys Cadeirydd a dim mwy na 14 Aelod, pob un ohonynt yn cael eu penodi gan Weinidogion Cymru. Mae'r Bwrdd wedi'i wneud o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau, yn cyflogi gweithwyr gofal, yn gweithio ym myd addysg, neu'n aelodau o'r cyhoedd sydd am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chefnogaeth yng Nghymru.

Mae holl aelodau'r Bwrdd wedi ymrwymo i sicrhau bod Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio'n dda fel bod gan bobl sy'n gweithio ym maes gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol y sgiliau a'r hyfforddiant cywir. Mae angen i bob aelod hefyd fod yn ymrwymiedig i arferion gwaith cynhwysol a hyrwyddo amrywiaeth.

Mae Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad i'r sefydliad. Mae’r Bwrdd yn gwneud hyn trwy osod cynlluniau, cytuno ar sut a ble mae arian yn cael ei wario, a thrwy adolygu cynnydd a chyflawni gwaith Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r Bwrdd yn gweithio'n agos gyda'r tîm rheoli gweithredol i gyflawni eu rôl.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddefnyddio'ch sgiliau a'ch profiad i wneud gwahaniaeth i'r sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru, i helpu i fagu hyder yng ngweithlu'r sectorau hyn, i arwain a chefnogi gwelliant mewn gofal cymdeithasol ledled Cymru trwy ddod yn Aelod o Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Lleoliad: Bydd y Bwrdd yn parhau i ddefnyddio cyfarfodydd rhithwir ar gyfer mwyafrif o gyfarfodydd y Pwyllgorau a rhai cyfarfodydd Bwrdd. Cynhelir cyfarfodydd yn bersonol yng Nghaerdydd yn bennaf ond bydd adegau pan fydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ledled Cymru.
Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal i bob agwedd ar ei busnes gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus.

Mae ceisiadau’n cael eu croesawu a’u hannog gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth.

Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a bydd penodiadau'n cael eu gwneud yn ôl teilyngdod.

Sut i wneud cais

 • Am fanylion pellach ac i wneud cais ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu i gael ymholiadau, cysylltwch trwy e-bost publicappointments@gov.wales

  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am rôl aelod o Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru, cysylltwch â Llinos Bradbury, Ysgrifennydd y Bwrdd, Gofal Cymdeithasol Cymru:

  Ffôn: 029 2078 0540
  E-bost: llinos.bradbury@gofalcymdeithasol.cymru

  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 16:00 11eg o Dachwedd. Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Disgwylir cynnal cyfweliadau terfynnol yn ystod Chwefror 2022.

  Gellir cael print bras, Braille neu fersiwn sain o'r hysbyseb hon ar gais o 03000255454.

   

  Er mwyn gweld y swydd ddisgrifiad llawn ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :


 • Gwefan: