Comisiynydd y Gymraeg

Rheolwr Prosiect CRM a Llifoedd Gwaith

Cyflogwr:
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog:
£39,310 - £47,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon neu Rhuthun *Gweithio o gartref am gyfnod yn sgil COVID*
Dyddiad Cau:
29/10/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Cyfnod penodol hyd at 6 mis
Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg.

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 sefydlodd swydd Comisiynydd y Gymraeg, ac mae’n egluro beth yw rôl y Comisiynydd a’i staff. Mae’r Comisiynydd yn ehangu hawliau pobl i ddefnyddio’r Gymraeg drwy osod dyletswyddau cyfreithiol ar sefydliadau a gorfodi’r dyletswyddau hynny lle bo angen, mae rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys ymchwilio i gwynion. Ymchwilir hefyd i geisiadau yn ymwneud ag ymyrraeth â’r rhyddid sydd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Nghymru. Mae’r sefydliad yn gwneud gwaith megis ymchwil, cyhoeddi adroddiadau yn ogystal â rhoi cyngor a gwneud argymhellion. Gwneir gwaith dylanwadu ar bolisi lle mae gwneud hynny’n strategol bwysig i’r Gymraeg. Mae’r Comisiynydd hefyd yn hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn ehangach gan weithio yn y trydydd sector a’r sector preifat. Yn fwy cyffredinol mae’n gyfrifol am safoni enwau lleoedd ac am hyrwyddo’r cynllun Iaith Gwaith a chynhelir ymgyrchoedd ymysg defnyddwyr y Gymraeg yn rheolaidd i roi gwybod am ein gwaith a’r cyfleoedd sydd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Y swydd
Mae gennym gyfle cyffrous i berson ymuno gyda ni am gyfnod penodol fel Rheolwr Prosiect i arwain y gwaith o ddatblygu system rheoli achosion a llifoedd gwaith newydd.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni trwy swyddi@cyg-wlc.cymru neu 0345 6033221.
Dyddiad cau: 12:00, 29 Hydref 2021
Dyddiad cyfweld rhithiol: 10 Tachwedd 2021

Disgrifiad swydd

Teitl: Rheolwr Prosiect System Rheoli Achosion (CRM) a Llifoedd Gwaith
Graddfa: SEO
Yn atebol i: Cyfarwyddwr Strategol

PRIF DDYLETSWYDDAU

Rheoli a chydlynu prosiect i ddatblygu system rheoli achosion a llifoedd gwaith newydd ar gyfer swyddfa’r Comisiynydd. Mae’r prosiect yn rhan o strategaeth TG mewnol y Comisiynydd a bydd angen i’r rheolwr prosiect gydweithio gyda swyddogion y Comisiynydd a chwmni trydydd parti allanol i sicrhau bod y prosiect yn cael ei weithredu’n effeithiol ac yn unol ag amserlen a chyllideb wedi ei chytuno.

Mae swyddfa’r Comisiynydd wedi trawsnewid ei amgylchedd TG dros y misoedd diwethaf ac yn defnyddio Microsoft 365. Mae bwriad creu system rheoli achosion newydd a llifoedd gwaith a fydd yn seiliedig ar Microsoft Dynamics. Bydd y system newydd yn cadw data am rai o brif elfennau gwaith y sefydliad, gan gynnwys llifoedd gwaith rheoleiddio, cwynion ac ymchwiliadau.

CYFRIFOLDEBAU PENODOL

1. Bod yn brif pwynt cyswllt gyda staff allweddol a datblygwyr allanol drwy gydol y prosiect.

2. Sicrhau bod holl ofynion y cynllun yn cael eu cwblhau yn unol â’r amserlen a’r gyllideb.

3. Sefydlu a rheoli trefniadau adrodd a monitro rheolaidd rhwng y sefydliad a’r datblygwyr.

4. Delio gydag ymholiadau gan y datblygwyr, ateb cwestiynau a gwneud penderfyniadau ar faterion gweithredol.

5. Diweddaru’r cyfarwyddwr a’r tîm rheoli ar gynnydd gyda’r prosiect. Mynychu cyfarfodydd a chyflwyno adroddiadau yn ôl yr angen.

6. Cadeirio grŵp tasg a gorffen mewnol o staff. Rhannu tasgau a chyfrifoldebau ymysg aelodau’r grŵp yn ôl yr angen.

7. Gweithio’n agos gyda rhai staff allweddol, gan gynnwys y Swyddog Prosiect Strwythur Ffeilio a’r Swyddog TG.

8. Sicrhau cyswllt a chydweithio rhwng elfennau’r prosiect a datblygiadau corfforaethol eraill yn y sefydliad, gan gynnwys datblygiadau strategaeth TG y Comisiynydd a’r gwaith o sefydlu strwythur ffeilio newydd.

9. Meithrin cysylltiadau gyda sefydliadau allanol sydd wrthi neu wedi datblygu systemau tebyg er mwyn dysgu o arfer dda.

10. Gweithredu’n gyson ac yn unol â holl bolisïau a chanllawiau perthnasol y Comisiynydd. Parodrwydd i ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl yr angen.

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad a manyleb person llawn

 

Sut i wneud cais