Tinopolis

Person Aml Sgil – Camera/Golygu

Cyflogwr:
Tinopolis
Cyflog:
Yn ddibynnol ar brofiad
Lleoliad:
Caernarfon
Dyddiad Cau:
05/11/2021
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Ry’n ni’n chwilio am berson aml sgil, brwdfrydig, sy’n gallu golygu a defnyddio camera mewn dull creadigol i ymuno â thîm cynhyrchu Tinopolis yn y Gogledd. Bydd y person llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dim brwdfrydig ac uchelgeisiol ar drawsdoriad o raglenni gan gynnwys yn benodol Heno a Prynhawn Da.

Mae'n gyfle cyffrous i greu cynnwys blaengar gwreiddiol ar gyfer rhaglenni a chyfresi aml lwyfan i S4C a bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos esiamplau o waith camera a/neu golygu. Bydd hyfforddiant llawn ar gael i ymgeiswyr llai profiadol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol. Bydd trwydded yrru lawn yn hanfodol.

Rydym yn gwmni sy’n awyddus i adlewyrchu’r cymunedau ry’ ni’n gwasanaethu ac yn credu mewn amrywiaeth a chyfleon cyfartal, ac rydym bob amser yn croesawu ceisiadau wrth unigolion o unrhyw oedran, cefndir ethnig, anabledd, rhywioldeb, a chefndir cymdeithasol yn unol â Deddf Gydraddoldeb 2010.

Lleoliad: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad
Oriau gwaith: cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.
Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.
Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Sut i wneud cais

  • Ceisiadau: Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn y 5ed o Dachwedd 2021 at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.

    Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.

    Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Tinopolis: Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/


  • e-bost:
  • Gwefan: