Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod - Bwrdd Cynghori Gweinidogol (BCG)

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
Nid fydd tâl am y swyddi hyn, ond caiff Aelodau hawlio costau teithio a chostau eraill o fewn terfynau rhesymol
Lleoliad:
Rhithwir drwy Teams
Dyddiad Cau:
29/11/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Nifer y diwrnodau y bydd angen ichi eu rhoi: o leiaf 6 diwrnod bob blwyddyn

Rôl y corff
Mae Bwrdd Cynghori Gweinidogol yn cael ei sefydlu i ddarparu cyngor arbenigol allanol ar faterion penodol o fewn portffolio Gweinidog yr Economi, yn ogystal â chynnig bwrdd seinio ar gyfer datblygu polisïau yn y dyfodol. Gwaith aelodau'r Bwrdd fydd llunio cyngor a'i gyflwyno i Weinidog yr Economi. Cytunir ar waith y Bwrdd mewn rhaglen flynyddol, ond bydd gan aelodau’r hyblygrwydd i reoli'r ffordd maent yn cyflawni’r rhaglen honno. Mae’n bosibl hefyd y gofynnir i aelodau'r Bwrdd ddarparu darnau unigol o gyngor arbenigol pan fydd yr amgylchiadau’n gofyn am hynny.

Disgrifiad o'r swydd

Bydd aelodau'r Bwrdd yn cyflawni’r dyletswyddau canlynol:

  • Darparu cyngor rheolaidd, creadigol ac o ansawdd uchel i Weinidog yr Economi i helpu i wella llesiant economaidd yng Nghymru.
  • Sganio’r gorwel i dynnu sylw at feysydd lle bydd heriau a chyfleoedd yn y dyfodol, gan ddefnyddio arbenigedd unigol a chyfunol i godi ymwybyddiaeth o faterion a fydd yn helpu i lunio rhaglen waith y Bwrdd.
  • Ymateb i geisiadau gan y Gweinidog ac uwch swyddogion am gyngor ar bolisïau a phrofi cynigion fel y bo'n briodol.
  • Bod yn rhagweithiol wrth nodi’r arferion gorau a dysgu oddi wrth wledydd a rhanbarthau eraill y DU ac yn rhyngwladol; a dangos sut y gellid defnyddio enghreifftiau o'r fath i lywio’r meddwl yng Nghymru.
  • Nodi materion penodol a fyddai ar eu hennill o gael adolygiadau byr a sydyn gan grwpiau gorchwyl a gorffen pwrpasol, neu arbenigwyr ychwanegol efallai y bydd angen i’r Bwrdd eu cyfethol o bryd i'w gilydd, yn dibynnu ar ei raglen waith.

Rôl a chyfrifoldebau’r Cadeirydd/Dirprwy Gadeirydd

Yn ogystal â bod yn Gadeirydd y bwrdd, bydd disgwyl iddynt weithredu fel y cynrychiolydd blaenllaw a chadeirio cyfarfodydd y Bwrdd. Mewn perthynas â’r olaf bydd hyn yn cynnwys: penderfynu ar drefn yr agenda; sicrhau bod y Bwrdd yn derbyn gwybodaeth gywir, amserol a chlir; cadw golwg ar gyfraniad aelodau unigol a sicrhau eu bod i gyd yn cymryd rhan mewn trafodaethau a’r broses o wneud penderfyniadau. Ym mhob cyfarfod, dylai'r Cadeirydd arwain y trafodaethau er mwyn cyrraedd consensws, a chrynhoi trafodaethau fel bod pawb yn deall yr hyn y cytunwyd arno. Dim ond os nad yw'r Cadeirydd ar gael y bydd y dirprwy yn cymryd ei le. Gofynnir hefyd i'r Cadeirydd a'r Dirprwy Gadeirydd fynychu'r Grŵp Partneriaeth Gymdeithasol i roi adborth ar y penderfyniadau a'r cyngor a roddir gan aelodau’r Bwrdd Cynghori Gweinidogol.

Sut i wneud cais