Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (yr Iaith Gymraeg)

Cyflogwr:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyflog:
20,092 - 22,183 pro rata
Lleoliad:
Y Ganolfan Ddinesig, Merthyr Tudful
Dyddiad Cau:
03/12/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

RE-1086

Disgrifiad:

Hyrwyddo a chynorthwyo argaeledd y gwasanaeth digidol drwy gynnig cyngor addas.

Darparu pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer holl wasanaethau’r Cyngor ar gyfer y cyhoedd a chwsmeriaid eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Ymdrin ag ymholiadau (yn y Gymraeg a’r Saesneg) drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor, cyfeirio at wybodaeth ac atgyfeirio pan fydd angen ar gyfer asesiadau pellach, ar draws amrywiaeth o sianeli cyfathrebu gan gynnwys ar y ffôn, wyneb yn wyneb ac yn electronig / digidol.

Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid drwy gynorthwyo â chydymffurfiaeth Safonau'r Iaith Gymraeg.

Sut i wneud cais

 • Gwnewch gais ar-lein - www.merthyr.gov.uk

  I gael ffurflen gais ffoniwch 01685 725199. Dychwelwch eich ffurflen erbyn 3/12/2021 i’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan Ddinesig, Stryd Y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN. Ebost: Human.ResourcesAdmin@merthyr.gov.uk

   

  Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol/ hanfodol. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn annog ceisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg. Gellir cyflwyno ffurflenni cais yn y Gymraeg a ni chaiff unrhyw gais a gaiff ei gwblhau yn y Gymraeg ei drin yn llai ffafriol mewn unrhyw ffordd na’r rheini a gyflwynir yn Saesneg.

   

  Mae’n rhaid i bob gweithiwr, wrth gyflawni eu cyfrifoldebau personol a sefydliadol, gydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data, y Polisi Diogelu Gwybodaeth a’r polisïau gweithredol perthnasol eraill. Ni ddylid datgelu unrhyw fater cyfrinachol wrth berson di-awdurdod neu drydydd parti ar unrhyw achlysur naill ai yn ystod eich cyflogaeth neu wedi i chi adael y swydd. Yr unig eithriadau yw pan fo disgwyl i chi wneud hynny dan eich amodau gwaith neu pan fo’n ofynnol gan y gyfraith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, neu’r ddau. Fe all dorri cyfrinachedd arwain at gamau disgyblu.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Canolfan Ddinesig,
  Stryd y Castell,
  Merthyr Tudful

 • Gwefan: