Tir Coed

Cydlynydd/Swyddog Prosiect

Cyflogwr:
Tir Coed
Cyflog:
£19,000-£23,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Aberystwyth ac o Gartref
Dyddiad Cau:
30/11/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Contract penodedig 6 mis
30-37.5.5 awr/wythnos

Mae Tir Coed yn elusen cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n annog pobl i ymgysylltu â thir a choetiroedd yng Nghanolbarth/Gorllewin Cymru, trwy ystod o weithgareddau hyfforddi achrededig, addysgol, gwirfoddoli a llesiant pwrpasol. Rydym yn datblygu prosiect hyfforddi a llesiant newydd, AnTir, i ddarparu a hyfforddiant ac ymgysylltiad â natur mewn arferion tir adfywiol a thyfu bwyd, yn seiliedig ar ein model sefydledig. O fis Ionawr i Fehefin 2022, gyda chefnogaeth y Gronfa Adnewyddu Cymunedol, byddwn yn cyflwyno prosiect dichonoldeb AnTir yng Ngheredigion. Rydym yn chwilio am ddau berson arbennig a threfnus, sydd ag angerdd dros Natur, Cyfiawnder Cymdeithasol a Dysgu i helpu i arwain a chefnogi tîm datblygu o staff a gwirfoddolwyr.

Gan adrodd i'r Rheolwr Prosiect, a gweithio gyda thîm o gydweithwyr profiadol, byddwch yn cydlynu Prosiect Dichonoldeb AnTir, gan gynnwys:

 Cynorthwyo i greu a diweddaru cynllun prosiect manwl gyda cherrig milltir
 Cyfathrebu cynlluniau prosiect, allbynnau y cytunwyd arnynt a chanlyniadau gwirioneddol yn glir ac yn rheolaidd
 Cyfathrebu'n allanol ac yn fewnol â chymunedau, cyllidwyr, rheolwyr tir, partneriaid prosiect, staff, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid eraill
 Gweithio gyda grŵp cynghorol o bartneriaid
 Cyfrannu at y fframwaith ymchwil gan gynnwys arolygon ffôn ac ar-lein (dan arweiniad ymgynghorydd)
 Cyfrannu at fframwaith monitro a gwerthuso (dan arweiniad ymgynghorydd)
 Gweithio gyda thîm arbenigol i ddatblygu deunyddiau dysgu, unedau cwrs a llyfrau gwaith (digidol a phapur o bosibl)
 Gweithio gyda Chydlynydd Prosiect i ddatblygu a thrafod cytundebau mynediad i safleoedd
 Cysylltu â chontractwyr allanol a chydlynu/hwyluso'r gwaith
 Cefnogi datblygiad Cronfa Ddata Cysylltiadau Cwsmeriaid newydd a mewnbynnu data a chynhyrchu adroddiadau 
 Gweithio gyda'n staff cyflwyno i drefnu cyflwyno cyrsiau a gweithgareddau
 Cyflenwi deunyddiau ar gyfer cyrsiau a gweithgareddau
 Gweithio gyda phartneriaid atgyfeirio, staff a chymunedau i hyrwyddo'r prosiect a recriwtio cyfranogwyr ar gyfer gweithgareddau
 Cydlynu cyllideb, cadw ar y blaen â gwariant a dangosyddion prosiect eraill
 Sicrhau y cedwir at holl bolisïau a gweithdrefnau Tir Coed yn ystod gweithgareddau
 Cyfrannu i ddatblygiad ac adolygiad gweithgareddau prosiect.

MANYLEB PERSON

Hanfodol:
 Profiad o weithio mewn amgylchedd hyfforddi, sicrhau ansawdd, ymchwil neu brosiect/datblygu
 Sgiliau trefnu, gweinyddol, cyflwyno a chyllidebu rhagorol
 Y gallu i drefnu a rheoli amser yn effeithiol, i gwrdd â therfynau amser lle bo angen
 Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn drefnus, gyda chywirdeb uchel
 Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol sy'n addas ar gyfer ystod eang o bobl ac ystod eang o gyfryngau e.e. adroddiadau ysgrifenedig a chyfryngau cymdeithasol
 Arbenigedd gyda'r holl becynnau Microsoft sylfaenol gan gynnwys Outlook, Excel, Word a Publisher, a meddalwedd trin delweddau
 Chwaraewr tîm hyblyg, i gyd-fynd yn dda â thîm cefnogol clos
 Trwydded yrru gyfredol a mynediad i gerbyd sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes

Dymunol:
 Y gallu i gyfathrebu’n rhugl ac i ysgrifennu o safon uchel yn y Gymraeg
 Deall Sectorau Amgylcheddol neu Gyfiawnder Cymdeithasol
 Profiad o weithio gydag unigolion neu grwpiau difreintiedig
 Profiad blaenorol mewn rôl debyg
 Profiad o weithio ar brosiectau a ariennir gan grantiau

GWYBODAETH BELLACH

Dyletswyddau eraill 

 Mynychu cyfarfodydd timau
 Cyfrannu at waith gweinyddol
 Cadw at bolisïau a gweithdrefnau Tir Coed
 Ymgymryd â hyfforddiant lle bo angen
 Dyletswyddau eraill yn ôl yr angen

Gwyliau Blynyddol:
Bydd y dyraniad amser llawn o 20 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd ag 8 diwrnod o wyliau banc, yn cael ei gymhwyso i staff rhan-amser ar sail pro rata.

Cyfnod Prawf:
Bydd cyfnod prawf o 2 fis yn berthnasol.

Lleoliad:
Wedi’r anwythiad, bydd lleoliad y swydd yn ein swyddfa yn Aberystwyth ac o gartref, yn ogystal ag o safleoedd coetir a gerddi cymunedol yng  Ngheredigion.

Teithio a chynhaliaeth:
Pan fydd yn ofynnol i staff deithio ar y ffordd at bwrpas gwaith swyddogol y tu hwnt i leoliadau gwaith arferol, darperir lwfans milltiroedd o 40c y filltir ar gyfer defnyddio cerbyd preifat.

Buddion:
Bydd deiliad y swydd yn ymuno â thîm cefnogol a gweithgar, wedi'i ysgogi gan yr awydd i wneud gwahaniaeth i'w cymunedau lleol a bod yn rhan o’r datrysiadau i rai o broblemau mwyaf dyrys y mae ein cymunedau gwledig yn eu hwynebu; newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth, anghydraddoldebau economaidd ac iechyd.

Mae Tir Coed hefyd yn cynnig:
 Cynllun pensiwn
 O leiaf 2 ‘ddiwrnod i ffwrdd’ y flwyddyn yn ymweld â mannau gwyrdd
 Hyfforddiant mewnol ac allanol
 Tîm dwyieithog, cyfeillgar a chefnogol; deinamig a chydweithredol
 Gweithio hyblyg ar gael

Sut i wneud cais

  • Cyflwynwch CV byr 2 dudalen gyda llythyr eglurhaol yn dangos yn union sut rydych chi'n cwrdd â'r meini prawf ar gyfer y swydd sydd o ddiddordeb i chi (uchafswm o 2 dudalen hefyd) i admin@tircoed.org.uk erbyn diwedd 30 Tachwedd.

     

    Bydd cyfweliadau yn Aberystwyth ar 7/9 Rhagfyr a bydd y swyddi'n cychwyn ar 3 Ionawr.

     

    Ni ellir ystyried ymgeiswyr nad ydynt yn darparu'r dogfennau gofynnol ar gyfer cyfweliad.


  • Gwefan: