Coed Cadw

Arweinydd Cyfathrebu Marchnata

Cyflogwr:
Coed Cadw
Cyflog:
£32,000 Pro Rata
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
23/01/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

*Mae hwn yn gontract rhan-amser, tymor penodol tan fis Mawrth 2023 gyda’r potensial o estyniad pellach os sicrheir cyllid*

AMDANOM NI
Y Woodland Trust yw prif elusen cadwraeth coetir y DU sy’n gweithredu fel ‘Coed Cadw’ yng Nghymru, Rydyn ni eisiau gweld DU sy’n llawn coedwigoedd a choed brodorol, ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. Nod yr Ymddiriedolaeth yw ennyn diddordeb ac ysbrydoli pobl am goedwigoedd a choed i’n helpu i gyflawni ein gweledigaeth o greu, adfer a gwarchod coetir. Ond ni allwn gyflawni ein gweledigaeth heboch chi.

Y RÔL
Fel Arweinydd Cyfathrebu Marchnata wedi’i leoli yng Nghymru; byddwch yn cynllunio, datblygu, cydlynu a darparu cyfathrebiadau marchnata effeithiol aml-sianel dan arweiniad cynulledifa sy’n cefnogi ymgyrch rhoddion coed gyffrous, newydd a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn unol ac amcanion allweddol y prosiect. Byddwch yn gweithredu fel prif bwynt cyswllt ar elfen Gyfathrebu’r prosiect hwn ar gyfer nifer o randdeiliaid a byddwch yn sicrhau bod yr holl weithgareddau’n cael eu cyflawni yn unol â chyd-gynllun cyfathrebu Llywodraeth Cymru / Coed Cadw.

Bydd y rôl hon yn ganolog i sicrhau llwyddiant y prosiect ac wrth ddiwallu anghenion y gynulleidfa i gefnogi cyflawni amcanion rhoddion coed Cymru.

YR YMGEISYDD
Gyda phrofiad sylweddol o gynllunio a darparu ymyrchoedd a strategaethau marchnata a chyfathrebu aml-sianel, bydd gennych y gallu i ddatblygu briffiau sy’n cwrdd ag amcanion marchnata a gwneud cysylltiadau ar draws gweithgaredd a gynlluniwyd. Bydd gennych ddealltwriaeth gref o segment cynulledifa a thechnegau marchnata dan arweiniad cynulleidfa i ddatblygu ymgyrchoedd effeithiol sy’n cael eu gyrru gan dargedau ac sy’n ysbrydoli pobl i weithredu.

Yn gyfathrebwr hyderus ac adeiladwr perthynas gref gyda’r gallu i weithio’n rhagweithiol ar draws timau, byddwch chi’n datblygu partneriaethau parhaus gydag asiantaethau creadigol a chyfryngau penodedig yn ogystal â chyflenwyr.

Trwydded Yrru lawn y DU a / neu’r gallu i deithio o amgylch Cymru ac i Bencadlys yr Ymddiriedolaeth yn Grantham yn ôl yr angen, ynghyd â dealltwriaeth dda o’r Gymraeg a sianeli cyfathrebu dwyieithog.

BETH ALLWCH CHI EI DDISGWYL
Ni does unrhyw sefydliad arall fel yr Woodland Trust. Beth bynnag a wnewch yma byddwch yn cefnogi ein gwaith i amddiffyn a gwella coedwigoedd a choed. Yn gyfnewid, rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi ein pobl. Byddwch yn cael ein cefnogaeth lawn, ein hyfforddiant a’n cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol, ynghyd â phensiwn cyfrannol, yswiriant bywyd a hawl i wyliau da.

Sut i wneud cais