Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

DATBLYGYDD AML GYFRWNG

Cyflogwr:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£25,991 - £27,041
Lleoliad:
Canolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd
Dyddiad Cau:
31/01/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

504044

Disgrifiad:

DATBLYGYDD AML GYFRWNG
Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Technegol Adran Hyfforddi a Datblygu
Swydd Llawn Amser - 37 Awr
Cytundeb tymor penodol - 24 mis
GRADD 8: £25,991 - £27,041 y flwyddyn

Mae cyfle cyffrous wedi codi i benodi Datblygwr Aml Gyfrwng, a fydd yn gweithio yn ein Hadran Hyfforddi a Datblygu ac a leolir yng Nghanolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd i ddechrau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddatblygu a chynhyrchu cynnwys ar gyfer pecyn Learn Pro newydd y sefydliad, gan ddefnyddio meddalwedd amrywiaeth fel Articulate, Lectora, a Lab Advance ac ati… Sicrhau bod ein holl staff yn cael yr hyfforddiant e-ddysgu mwyaf diweddar sydd ar gael i wasanaethu anghenion ein cymunedau a llwyddo i wneud De Cymru yn fwy diogel.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig, gyda chymhelliant uchel ac yn hawdd mynd ato er mwyn datblygu perthnasoedd gwaith proffesiynol gydag ystod o bersonél o fewn sbectrwm y gwasanaeth tân. Bydd y swydd werth chweil hon yn gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar y cyd ag adrannau eraill yn y sefydliad. Bydd deiliad y swydd hefyd yn cefnogi Uned Cymorth Hyfforddi'r sefydliad i gynhyrchu deunyddiau gweledol i'w cynnwys mewn pecynnau amlgyfrwng rhyngweithiol, darparu cefnogaeth arbenigol i ddatblygu a chynhyrchu dyluniadau / dogfennau dychmygus. Ynghyd â chydweithio â Datblygwyr Amlgyfrwng eraill ar draws y sefydliad ac mewn Gwasanaethau Tân ac Achub eraill i greu pecynnau datblygu arloesol ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Sut i wneud cais

 • Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person o dudalen Gweithio  Ni /Swyddi Gwag Diweddaraf ar ein gwefan ar www.decymru-tan.gov.uk.

  Sylwch nad ydym yn derbyn CV.

  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Llun yr 31ain o Ionawr 2022 am 12 ganol dydd.

  Bydd dyddiad y cyfweliad i'w gadarnhau.

  Dylid dychwelyd ceisiadau gorffenedig i: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX neu drwy law e-bost: personel@decymru-tan.gov.uk

  Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn destun gwiriad boddhaol gan Wasanaeth Datgelu'r Alban ac ymgymryd â Phrawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad. Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith â'r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. Rydym yn sefydliad sy'n ystyriol o deuluoedd a gweithredir polisi gweithio'n hyblyg. Mae GTADC yn credu fod gwir werth mewn cael gweithlu amrywiol ac rydym am fod yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.


 • e-bost:
 • Gwefan: