Merthyr Tydfil County Borough Council

Swyddog y Gymraeg

Cyflogwr:
Merthyr Tydfil County Borough Council
Cyflog:
£27,741 - £29,577 y flwyddyn
Lleoliad:
Y Ganolfan Ddinesig
Dyddiad Cau:
22/01/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

RE-1095

Disgrifiad:

Pwrpas y Swydd:
Cydlynu, monitro a datblygu’r Gymraeg trwy gefnogi’r Cyngor i fodloni’i ofynion adrodd a statudol o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r Gymraeg cysylltiedig.

Y Prif Orchwylion:
Cefnogi’r Cyngor i ddarparu gwasanaeth Cymraeg sy’n hyrwyddo, yn integreiddio ac yn ymgorffori’r Gymraeg ar draws yr Awdurdod Lleol, er mwyn cefnogi’r Cyngor i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a thrin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb.
Rheoli’r sylfaen gostau sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaeth Cymraeg trwy ddatblygu a chefnogi ystod o newidiadau cynaliadwy mewn diwylliant a fydd yn arwain at arferion gweithredol mwy effeithlon.
1. Cefnogi’r Cyngor i ymateb i Safonau’r Gymraeg a chydymffurfio â nhw.
2. Nodi a lledaenu enghreifftiau o arferion da wrth gyflawni Safonau’r Gymraeg ar draws y Cyngor.
3. Gwneud cyflwyniadau fel y bo’n briodol mewn perthynas â Safonau’r Gymraeg.
4. Arwain ar sicrhau bod trefniadau adrodd a monitro’r Cyngor mewn perthynas â Safonau’r Gymraeg ar waith ac yn cael eu cyflawni, gan gynnwys y gofyniad i gynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer y Gymraeg.
5. Rhoi cyngor i staff ynglŷn â’r Gymraeg.
6. Helpu i ddelio â chwsmeriaid sy’n dymuno siarad Cymraeg.
7. Paratoi cyfieithiadau Saesneg i Gymraeg a Chymraeg i Saesneg er mwyn cefnogi’r Cyngor i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a darparu Gwasanaethau Cymraeg ar draws yr Awdurdod Lleol.
8. Darparu arbedion cost mewn perthynas â gwaith cyfieithu gan weithredu’n strategol pan fydd angen mynd i’r afael â rhywfaint o waith cyfieithu mawr.
9. Darparu gwasanaeth prawf-ddarllen yn ôl yr angen.
10. Cefnogi’r Adran Cyfathrebu Gorfforaethol â’u hymatebion ar gyfryngau cymdeithasol yn ôl yr angen, yn ogystal â chyfryngau eraill lle mae ystyriaethau o’r Gymraeg yn ofynnol.
11. Rhoi cefnogaeth i ymgynghoriadau cyhoeddus yn ôl yr angen.
12. Cydlynu a chefnogi Gweithgor Cymraeg y Cyngor.
13. Goruchwylio’r prosesau/trefniadau o ran Dewis Iaith.
14. Cysylltu â chyrff, grwpiau ac asiantaethau cenedlaethol a lleol ynghylch y Gymraeg.
15. Cefnogi’r dasg o gydweithio a datblygu perthnasoedd â phartneriaid ar draws y sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat.

Sut i wneud cais

 • Rhaid i bob ymgeisydd newydd gwblhau cwrs Gwaith Cymraeg arlein 10 awr. Rhaid cwblhau rhan 1 a 2 o’r cwrs a dangos tystiolaeth o hyn cyn dechrau gweithio gyda’r Awdurdod. Am wybodaeth bellach am sut i gwblhau’r cwrs hwn ewch i: https://learnwelsh.cymru/

  Gwnewch gais ar-lein - www.merthyr.gov.uk

  I gael ffurflen gais ffoniwch 01685 725199. Dychwelwch eich ffurflen erbyn 22/1/2022 i’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan Ddinesig, Stryd Y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN. Ebost: Human.ResourcesAdmin@merthyr.gov.uk Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn annog ceisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg. Gellir cyflwyno ffurflenni cais yn y Gymraeg a ni chaiff unrhyw gais a gaiff ei gwblhau yn y Gymraeg ei drin yn llai ffafriol mewn unrhyw ffordd na’r rheini a gyflwynir yn Saesneg. Os byddwch yn llwyddiannus i gael eich rhoi ar restr fer ar gyfer cyfweliad, cysylltwch â Matthew Rivers (01685 725000) i roi gwybod os hoffech i’r cyfweliad gael ei gynnal yn y Gymraeg.

  Mae’n rhaid i bob gweithiwr, wrth gyflawni eu cyfrifoldebau personol a sefydliadol, gydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data, y Polisi Diogelu Gwybodaeth a’r polisïau gweithredol perthnasol eraill. Ni ddylid datgelu unrhyw fater cyfrinachol wrth berson di-awdurdod neu drydydd parti ar unrhyw achlysur naill ai yn ystod eich cyflogaeth neu wedi i chi adael y swydd. Yr unig eithriadau yw pan fo disgwyl i chi wneud hynny dan eich amodau gwaith neu pan fo’n ofynnol gan y gyfraith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, neu’r ddau. Fe all dorri cyfrinachedd arwain at gamau disgyblu.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Adran Adnoddau Dynol,
  Canolfan Ddinesig,
  Stryd Y Castell,
  Merthyr Tudful,
  CF47 8AN.

 • Gwefan: