S4C

Swyddog Materion Cyhoeddus

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£26,000 - £31,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
31/01/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Diddordeb mewn gwleidyddiaeth a materion cyhoeddus? Yn deall sut mae polisi cyhoeddus yn cael ei greu? Isio bod wrth galon datblygiadau pellach S4C?

Mae’r Swyddog Materion Cyhoeddus yn chwarae rhan ganolog yn S4C drwy gadw cyswllt â nifer o unigolion allweddol, trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau corfforaethol, meithrin cysylltiadau a rhwydweithiau ar draws Cymru. Bydd hefyd â chyfrifoldeb am nifer o bartneriaethau allweddol y sianel.

Bydd y person yma hefyd yn cynrychioli S4C ar nifer o bwyllgorau a fforymau ac yn cadw llygad ar ddatblygiadau o fewn y diwydiannau creadigol ac yn cydlynu ymatebion i’r rheiny. Byddant yn gallu gweithio yn gyflym, yn gywir ac yn drylwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn

Manylion eraill

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith

Cyflog: £26,000 - £31,000 y flwyddyn

Cytundeb: 12 mis

Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol
Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Sut i wneud cais

  • Ceisiadau

    Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 31 Ionawr 2022 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

    Ni dderbynnir CV.

    Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

    Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr rhan neu lawn, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, ailbennu rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd o iaith (heblaw lle mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer swydd) neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif. Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.


  • Gwefan: