Y Gymdeithas MS

Swyddog y Wasg a Chyfathrebu

Cyflogwr:
Y Gymdeithas MS
Cyflog:
£13,263 - £15,197 y flwyddyn (£26,526 - £30,395 FTE) yn ogystal â buddion ardderchog
Lleoliad:
Swyddfa Caerdydd, gyda'r hyblygrwydd i weithio o bell
Dyddiad Cau:
28/01/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Math: Rhan-amser (17.5 awr yr wythnos), contract tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2022
Lleoliad: Mae’r swyddfa yng Nghaerdydd ac mae hyblygrwydd i weithio o bell
Cyflog: £13,263 - £15,197 y flwyddyn (£26,526 - £30,395 FTE) yn ogystal â buddion ardderchog
Band Cyflog: Band D1
Adran: Tîm MS Cymru

Yng Nghymdeithas MS rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod pobl sy’n byw ag MS wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud. Yr ymrwymiad hwn sy’n dod â ni ynghyd ledled y DU.

Mae ein gwaith yn seiliedig ar obeithion a dyheadau ein cymuned MS. Gyda’n gilydd rydyn ni’n ymgyrchu ar bob lefel, yn ariannu ymchwil arloesol ac yn darparu cymorth a gwybodaeth sydd wedi ennill gwobrau.

Ein pobl yw ein prif ased ac maen nhw’n rhan annatod o’n llwyddiant. Rydyn ni’n cynnig amgylchedd bywiog a blaengar lle byddwch yn gwneud gwahaniaeth.

Y swydd

Mae hwn yn gyfle ardderchog i ymuno â’n tîm gweithgar, creadigol a chefnogol yn MS Cymru.

Byddwch yn cyfathrebu â chynulleidfaoedd Cymraeg a Saesneg, a rhaid i chi fod yn siarad Cymraeg yn rhugl.

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog y Wasg a Chyfathrebu dygn, rhagweithiol i ymuno â’n tîm a’n helpu ni i gyflawni ein nodau uchelgeisiol.

Yn hollbwysig, byddwch yn hybu ac yn darparu strategaethau/sylw yn y cyfryngau i hyrwyddo ein gwaith, gyda phwyslais penodol ar hyrwyddo ein gweithgareddau codi arian, ymgyrchu a gwasanaeth.

Hefyd, chi fydd ein pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau. Byddwch hefyd yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu a darparu ein cyfathrebiadau digidol, gan sicrhau bod gennym bresenoldeb cryf a chynrychioladol ar gyfryngau cymdeithasol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad perthnasol (er enghraifft mewn swyddfa’r wasg, asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus neu newyddiaduriaeth), a bydd yn hyderus yn rheoli blaenoriaethau sy’n cystadlu â’i gilydd fel rhan o dîm prysur. Bydd gennych sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu ardderchog, ac agwedd gadarnhaol.

Rydyn ni’n cynnig 35 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata i gyflogeion rhan-amser), gan gynnwys gwyliau banc, benthyciadau teithio ac amryw o fuddion eraill, fel cyfleoedd i ddatblygu gyda chymorth.

Mae Cymdeithas MS yng nghanol cyfnod trawsnewidiol, cyffrous sy’n adeiladu ar ein hanes balch ac a fydd yn ein sbarduno tuag at gyflawni ein cenhadaeth a’n gweledigaeth wrth i ni lansio ein strategaeth Pob Stori MS.

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn

 

Sut i wneud cais

 • I wneud cais am y rôl hon, cyflwynwch CV cyfredol a datganiad ategol yn nodi sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf fel y nodir ym manyleb y person yn y disgrifiad o'r swydd.

  Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’r hawl i weithio yn y DU. Os byddwn yn cynnig swydd i chi, bydd angen i chi ddarparu dogfennaeth yn dangos eich bod yn gymwys i gael eich cyflogi yn y DU cyn dechrau yn y swydd.

  Mae’r rhestr lawn o fisâu a thrwyddedau sy’n rhoi hawl i chi weithio yn y DU ar gael ar wefan Llywodraeth y DU. Nid oes gennym gytundeb Trwydded Noddwr â’r Swyddfa Gartref ar hyn o bryd ac ni fyddwn mewn sefyllfa i roi cymorth i chi gydag unrhyw geisiadau am fisa rydych chi’n eu gwneud.

  Dylid e-bostio ceisiadau cyflawn i jobs@mssociety.org.uk

  Cysylltwch â’r Tîm Adnoddau Dynol ar jobs@mssociety.org.uk os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch i wneud cais am y rôl hon, neu os hoffech drafod y rôl yn gyfrinachol.

  Rydyn ni’n gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydyn ni wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn llenwi’r ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth ar ein gwefan, ac yn ei chyflwyno gyda’ch cais. Gellir llwytho’r ffurflen i lawr yma: https://www.mssociety.org.uk/sites/default/files/2020-10/MS-Society-equality-and-diversity-form.doc

  Fel rhan o’n hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, bydd y Tîm Adnoddau Dynol yn gwneud eich CV a’ch datganiad ategol yn ddienw cyn eu hanfon ymlaen i’r panel sy’n llunio’r rhestr fer.

  Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl anabl a/neu o gefndir lleiafrif ethnig, lle rydyn ni’n dymuno cynyddu a gwella’r gynrychiolaeth ymysg ein staff.

  Dyddiad cau: 9am ar ddydd Gwener 28 Ionawr 2022


 • Gwefan: